Informace o odpovědnosti za produkt

Ve smyslu Ustanovení o odpovědnosti za produkt (Produkthaftungsgesetz) je podmínkou uplatnění eventuálních nároků na vady výrobku dodržování níže uvedených informací a směrnic týkajících se otevíravě-sklopného kování pro okna a balkónové dveře.

1. Klasifikace výrobku a jeho určení

1.1 Otevíravě-sklopné kování

Definice: Otevíravě-sklopné kování patří do skupiny celoobvodového kování s otevíravě-sklopnou funkcí určeného pro okna a balkonové dveře použité v nadzemním stavitelství. Otevíravě-sklopné kování umožňuje otevírání a vyklápění oken a balkonových dveří pomocí kliky. Maximální úhel vyklopení je vymezen maximálním rozsahem vyklopení daného typu tzv. "okenních nůžek".

Rozsah použití: Otevíravě-sklopné kování je určeno do oken a balkonových dveřích vyrobených ze dřeva, PVC, hliníku nebo oceli případně z kombinací těchto materiálů. Otevíravě-sklopné kování slouží zejména k uzavření okenního (nebo balkónového) křídla a jeho zajištění v rámu (konstrukce kování umožňuje překonání odporu těsnění během zavírání křídla), dále pak umožňuje jeho bezpečné vyklopení a otevírání za účelem větrání místnosti (případně za účelem čištění okna nebo balkónových dveří).

1.2 Užívání kování v rozporu s jeho určením – ztráta záruky

Pokud se výše uvedený produkt užívá jiným způsobem, než jsou způsoby užívání a určení uvedené v bodech 1.1 a/nebo 1.2, je toto užívání v rozporu s určením produktu , zprošťuje výrobce odpovědnosti za vady výrobku a zbavuje ho zákonné záruky za tento produkt.

1.3 Omezení v užívání kování

V otevřené poloze i v poloze vyklopení zajišťují okna a balkónové dveře výhradně větrací funkci a pozbývají těsnosti proti dešťové vodě, vlhkosti, ztrácejí termoizolační vlastnosti, zvukotěsné vlastnosti a zároveň nezajišťují odolnost proti vloupání.

Během silného větru způsobujícího průvan musí být okna a balkonové dveře zavřeny a zajištěny. Ve smyslu této definice je průvanem myšlena situace, kdy se okna nebo balkónové dveře vyklápějí nebo naopak zaklápějí či zavírají v důsledku silného proudu větru. K zajištění okenních křídel a křídel balkónových dveří v otevřené poloze slouží speciální vymezovací a omezovací prvky okenního kování. Podrobnější informace Vám rádi a ochotně sdělí naši obchodní zástupci.

1.4 Zvláštní ustanovení pro případ speciálních požadavků na kování

Do oken a balkónových dveří se zvýšenou odolností proti vloupání nebo do oken a balkónových dveří určených k montáži ve vlhkých místnostech či místnostech se zvýšeným obsahem agresivních nebo korozi vyvolávajících složek v ovzduší dodáváme speciální typy kování, standardní typy kování nejsou pro tyto případy určeny.
Odolnost oken a balkónových dveří proti náporům větru v uzavřené a zajištěné poloze je závislá na konstrukci těchto oken a balkónových dveří.
Pokud mají okna odolávat jednoznačně definovanému zatížení (např. v souladu s normou EN 12210 – především tlak p3), je nutné se s výrobcem kování dohodnout na konkrétním výběru prvků kování pro danou konstrukci okna nebo balkónových dveří.

2. Užívání kování v rozporu s jeho určením

Za nesprávné užívání otevíravě-sklopného kování a tedy za užívání v rozporu s jeho určením popsaným v bodech 1.1 a/nebo 1.2 považujeme situace, kdy:
 • mezi křídlo a rám vložíme předměty, které zabraňují správné funkci kování;
 • na okenní nebo balkónové křídlo působí nadměrné zatížení (např. děti "houpající se" na okenním nebo balkónovém křídle);
 • v důsledku nesprávného užívání okna nebo balkónových dveří nebo díky silnému větru dojde k silnému udeření křídla do rámu, které může způsobit poškození kování nebo jiných okenních prvků;
 • během zavírání (nebo zaklápění) oken nebo balkónových dveří vložíme jakýkoliv předmět (POZOR - nebezpečí zranění!).

3. Odpovědnost

Kování montované do oken a balkónových dveří se musí skládat výhradně z originálních prvků společnosti Winkhaus. Ke ztrátě záruky dochází v případech, kdy:
 • byla použita kombinace kování nebo použit výběr kování neschválený společností Winkhaus,
 • bylo kování nesprávně namontováno nebo bylo namontováno v rozporu s montážními instrukcemi,
 • došlo k použití neoriginálních prvků kování,
 • došlo k přemontování kování způsobem, který není výrobcem kování dovolen.

K přišroubování prvků kování do křídla nebo do rámu je nutné zvolit šrouby odpovídající délky, vhodného průměru a odpovídající požadovanému zatížení (viz Katalog kování activPilot).
V případě plastových profilů nebo hliníkových profilů je nutné dodržovat směrnice obsažené v instrukcích k montáži kování. Kromě toho je nutné dodržovat také návody a směrnice profilových systémů. Výrobce oken a dveří je odpovědný za dodržování maximálních rozměrů a zatížení definovaných výrobcem profilu. Tyto rozměry je nutné kontrolovat pravidelně během procesu výroby a také po montáži oken nebo balkónových dveří a to speciálně v případě, kdy jsou nové prvky kování použity poprvé. Konstrukce prvků kování umožňuje jednoduchou regulaci rozměrů v případě, že je lze pomocí kování seřídit. Samozřejmě že pokud je okno vyrobeno nesprávně, nelze okno seřídit dodatečně tak, aby byly veškeré nedostatky odstraněny. Pokud po namontování okna stále není okno správně seřízeno a jeho další regulace či seřízení již není možná, nenese výrobce kování odpovědnost za dodatečné náklady, které v souladu s odstraněním takovéto závady vznikly.

4. Technické parametry výrobku

4.1 Maximální přípustná hmotnost křídla

Maximální hmotnosti křídla uvedené v produktovém katalogu pro jednotlivé druhy a typy kování nesmí být překročeny. Prvek s nejnižší přípustnou hmotností křídla určuje zároveň maximální hmotnost křídla. Je nutné bez výjimky dodržovat hodnoty uvedené v produktovém katalogu v tabulkách s rozsahem použití a výběrem kování.

4.2 Rozměr křídla

Diagramy vymezující rozsahy použití uvedené v katalozích a montážních instrukcích určují závislost hmotnosti a celkové tloušťky skel různého typu na maximálních rozměrech křídla v kovací drážce. Na základě těchto rozměrů určujeme maximální rozměry křídla v kovací drážce a jejich závislost na maximální hmotnost křídla.

4.3 Výběr kování

Při výběru kování je nutné dodržovat odpovídající směrnice a návody poskytnuté výrobcem kování (týkající se např. použití dodatečných nůžek ZSR, výběru kování pro okna se zvýšenou odolností proti vloupání, výběru kování pro místnosti s vysokou vlhkostí, agresivními a korozi způsobujícími složkami a podobně).

5. Konzervace a údržba výrobku

5.1 Všeobecné pokyny

Prvky kování odpovídající za bezpečnost je nutné pravidelně kontrolovat a to zejména jejich pevnost uchycení a stupeň opotřebení. V závislosti na potřebách se šrouby dotáhnou nebo se opotřebené či poškozené prvky kování vymění. V souvislosti s uvedeným je nutné minimálně jednou ročně:
 • promazat všechny pohyblivé prvky kování a místa, která s těmito prvky spolupracují, promazat speciálním olejem či tukem pro konzervaci kování a zkontrolovat jejich funkčnost
 • použít takové čistící a údržbové prostředky, které nenarušují ochrannou antikorozní vrstvu kování.

Montážní práce a opravy – zejména seřízení ložisek (závěsů), nůžek, dále výměnu opotřebených nebo poškozených prvků kování a také vyvěšování křídla z rámu nebo jeho opětovné zavěšení – by měl vykonávat výhradně odborný a odborně proškolený personál.
Všechny prvky kování je nutné chránit před znečištěním, zanášením nebo např. přetřením při barvení nebo lakování oken a balkónových dveří (zejména v případě dřevěných oken a dveří).

5.2 Jak pečovat o povrch kování

Elektrolytická zinkovaná vrstva kování zachovává své vlastnosti v běžné teplotě místnosti pod podmínkou, že se na prvcích kování netvoří vodní páry nebo - pokud se sporadicky objeví - rychle nevyschnou. Abychom povrchovou vrstvu udrželi dlouhodobě neporušenou a funkční a aby nedocházelo ke vzniku koroze, je nutné dodržovat následující zásady:
 • Dodržovat odpovídající větrání vůle v drážce okna, kde je namontováno kování – obzvláště při stavbě budovy a montáži kování – a to takovým způsobem, aby se v těchto místech nehromadila vodní pára a aby nedocházelo k bezprostřednímu působení vlhkosti na kování. Především je nutné zabránit kondenzaci (zejména dlouhodobé) vlhkého vzduchu v drážce mezi křídlem a rámem.
 • Kování je nutné chránit před znečištěním stavebními materiály (prachem, omítkou, sádrou, cementem apod.). Jakýkoliv typ takového znečištění je potřeba smýt vodou dříve, než uschne a zatvrdne.
 • Agresivní výpary (např. kyselina mravenčí, octová, čpavek, sloučeniny amoniaků a aminů, aldehydy, fenoly, chlory, třísloviny) v kombinaci s poměrně malým množstvím vodní páry mohou vést k velmi rychlé korozi prvků kování. Proto je nutné zabránit vytváření takových výparů v blízkosti oken.
 • V případě oken a dveří vyrobených ze dřeva (např. dubových nebo jiných dřevin s vysokým podílem tříslovin) je nutné odpovídající ochranou povrchu zabránit odpařování těchto substancí ze dřeva. V žádném případě by kování nemělo přijít do bezprostředního kontaktu s nenalakovaným a odpovídajícím způsobem neošetřeným dřevem.
 • Dále není dovoleno používat těsnící hmoty na bázi kyseliny octové nebo hmoty obsahující výše uvedené substance, jelikož bezprostřední kontakt s takovými těsnícími hmotami nebo jejich výpary může vážně narušit či zničit antikorozní povrch kování.
 • Kování je nutné čistit roztíratelnými prostředky s neutrálním pH. V žádném případě nelze použít agresivní čistící prostředky na bázi kyseliny octové nebo prostředky obsahující nepovolené substance.

6. Závazné informace a pokyny

V souladu se závazkem předávat (výrobcům oken a dveří, investorům a také koncovým uživatelům) potřebné informace a instrukce jsou k dispozici výrobcem připravené a schválené materiály:
 • katalogy
 • montážní instrukce pro zakování
 • instrukce pro konzervaci a údržbu výrobku a dále instrukce pro užívání výrobku.

Aby byla garantována správná a bezpečná funkčnost oken a balkónových dveří, je nutné, aby také odborný personál, výrobci oken a balkónových dveří, zhotovitelé požadovali od výrobce odpovídající materiály a informace, dodržovat směrnice, pokyny a informace v těchto materiálech uvedené, zejména instrukce týkající se montáže, konzervace, údržby a užívání kování.

7. Jiné typy kování

Výše uvedené informace se týkají v odpovídajícím rozsahu také jiných typů kování v rámci otevíravě-sklopných systémů, to znamená kování pro sklopná okna, otevíravá okna nebo kování s funkcí celoobvodového odsaezní křídla od rámu.

8. Ztráta záruky, vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost výrobce za vady produktu je vyloučena v případě, kdy:
 • vadu produktu lze objasnit pomocí právních předpisů nebo úředního nařízení, která je tento produkt povinen splňovat;
 • vlastnosti produktu v rámci dostupné úrovně technologických znalostí na trhu nemohly být identifikovány ve chvíli uvedení výrobku na trh jako vada;
 • výrobce vytvořil jen surový materiál nebo polotovar a vada je způsobena konstrukcí hotového produktu, který tento surový materiál nebo polotovar obsahuje, nebo vyplývá z instrukcí výrobce tohoto hotového produktu.