Informacni GDPR

Ochrana údajů je základem důvěry

Informační povinnost podle evropského nařízení GDPR

 

U společnosti Winkhaus považujeme ochranu údajů za velmi důležitou. Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, jestliže získáme Váš výslovný souhlas, existuje právní důvod vyplývající ze smlouvy nebo pokud jsou údaje zpracovávány na základě zákonného zmocnění či povinnosti. Níže uvedené informace o ochraně údajů vycházejí z platného právního rámce stanoveného v oblasti ochrany osobních údajů polským právním řádem, jakož i požadavky vyplývající z nařízení o ochraně údajů (GRPR). Vaše údaje v žádném případě neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám, které nejsou součástí skupiny Winkhaus.

Dále jsou uvedeny podrobné informace týkající se způsobu, jakým ve společnosti Winkhaus s Vašimi údaji nakládáme.

 

 

1.   Kontaktní údaje a pověřenec pro ochranu údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů platí pouze ve vztahu ke zpracování údajů společnostíWinkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. sp.k.

ul. Przemysłowa 1

64-100 Leszno

                     

Tel.: 65 52 55 700

 

 

S pověřencem pro ochranu údajů této společnosti se můžete spojit na výše uvedené adrese a telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailové adresy iodo@winkhaus.pl.

 

 

2.   Zpracování osobních údajů v rámci obchodních kontaktů

2.1  Účel shromažďování, zpracování nebo používání údajů

 

Vaše údaje shromažďujeme za účelem komunikace s Vámi v rámci realizace obchodních případů (od okamžiku zahájení přípravy smlouvy až po její uzavření).

2.2 Právní důvod zpracování údajů (čl. 6 GDPR)

 

 

V různých fázích naší spolupráce se vyskytují různé právní důvody:

·         Realizace (také) předsmluvních úkonů, které probíhají na základě žádostí osoby, jíž se týkají.

·         Osoba, které se údaje týkají, poskytla dobrovolně svůj souhlas. V takovém případě došlo k příslušnému projevu vůle.

·         Zpracování údajů je nutné za účelem splnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy (např. pro zpracování zakázek a poskytování služeb společností Winkhaus, např. během zpracování plánů přístupů v rámci navrhování a/nebo programování elektronického přístupového systému).

·         Případně také za účelem zajištění oprávněných zájmů firmy Winkhaus.

 

Společnost Winkhaus dodržuje zásady omezování rozsahu a množství zpracování údajů při plnění účelů, jichž se zpracování týká, přičemž zohledňuje oprávněné zájmy osob, jichž se příslušné údaje týkají.

 

 

2.3 Popis skupin, jichž se údaje týkají, a příslušných údajů nebo kategorií údajů

 

Skupina osob, které se údaje týkají: Obchodní kontakty společnosti Winkhaus, určené kontaktní osoby zákazníků, poskytovatelé služeb, obchodní partneři.

 

Obvyklé a nezbytné kontaktní údaje (příjmení, jméno, oslovení, příslušnost k firmě, příp. oddělení, telefonní číslo, e-mailová adresa). K těmto kontaktům mohou být přiřazeny dynamické údaje, jako jsou výpisy historie, která slouží jako doklad a podklad např. pro konzultace.

 

2.4 Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje sdělovány

 

Všichni spolupracovníci, kteří jsou interně oprávněni realizovat vymezené úkoly. Ve vztahu k realizaci plateb jsou úvěrovým institucím předávány údaje nezbytné pro tento účel. Externí zpracovatelé působící jako subdodavatelé v souladu s čl. 31 zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 ve spojení s čl. 175 zákona o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (zpracování příslušných zakázek) nebo čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Zpravidla se jedná o situace, když přístup k osobním údajům není cílem zakázky, avšak nelze jej vyloučit. Externí regionální prodejci, se kterými společnost Winkhaus udržuje obchodní vztahy.

 

2.5 Doba uchovávání nebo doba, po jejíž vypršení se musí údaje smazat

 

Zákonodárce stanovil různé povinnosti související s uchováváním a dobou uchovávání. Po vypršení těchto lhůt se příslušné údaje zpravidla smažou, jestliže nejsou vyžadovány pro plnění smlouvy. Údaje právní, obchodní nebo finanční povahy týkající se uzavřeného účetního období se odstraňují
v souladu s předpisy po deseti letech, nebyla-li stanovena nebo není-li požadována pro jejich uchovávání delší doba. Údaje se odstraní po ukončení platnosti účelů, pro které byly uloženy, jestliže nedošlo do této doby k jejich porušení. Kontaktní údaje osob, které odešly z Vašeho podniku, jsou označeny jako neaktivní a při normálním vyhledávání se nezobrazují.

 

 

3.     Zpracování údajů pro reklamní účely

Váši osobní e-mailovou adresu zpracováváme výhradně pro vlastní reklamní účely a výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud nám byla poskytnuta e-mailová adresa osobního kontaktního partnera, pošleme nejprve této osobě odkaz pro potvrzení. Následující odkaz slouží k přihlášení se k newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to samostatně po každý komunikační kanál. Za tímto účelem je třeba kliknout na volbu „Odhlásit se“ na konci každého e-mailu nebo nám poslat krátké oznámení.

 

 

4.   Vaše práva v oblasti ochrany údajů

Dojde-li k odvolání souhlasu, oprávněnost zpracování údajů do této doby zůstává nedotčena. Údaje se uchovávají po dobu, než dojde k odvolání Vašeho souhlasu.  Kromě nároku na odvolání souhlasu můžete uplatnit následující práva vyplývající ze zákonné úpravy:

 

·       právo na přístup k osobním údajům, které uchováváme,

·       právo na opravu chybných nebo neúplných údajů,

·       právo na vymazání údajů, které zpracováváme, nebo právo na omezení zpracování údajů, jestliže údaje musí být uchovávány na základě zákona.

·       právo na přenositelnost údajů, tzn. předání uložených údajů, které se Vás týkají, ve strukturované formě a

·       právo podat stížnost u dozorového úřadu.

·       V rámci ustanovení čl. 21 odst. 1 GDPR lze podat námitku proti zpracování údajů z důvodů vyplývajících ze zvláštní situace osoby, které se údaje týkají.