Όροι προστασίας δεδομένων και χρήσης της Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων σας και στην ασφάλεια της ιδιωτικής σας ζωής. Προκειμένου να εγγυηθούμε ότι ενημερώνεστε πλήρως σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στους ιστοτόπους μας, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Η προστασία δεδομένων με μια ματιά


Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση όσον αφορά το τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι το σύνολο των δεδομένων που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα προστασίας των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωσή μας περί απορρήτου που αναφέρεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος επιφορτίζεται με τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται από τον πάροχο του ιστότοπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου μπορείτε να τα βρείτε στο εντύπωμα αυτού του ιστότοπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται κατ' αρχάς μέσω αυτών που εσείς μας γνωστοποιείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγμα, μπορεί να πρόκειται για δεδομένα που καταχωρείτε σε ένα έντυπο επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο μέσω των συστημάτων μας ΤΠ. Πρόκειται πρωτίστως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής σελίδας). Η συλλογή αυτών των δεδομένων γίνεται αυτόματα με την είσοδό σας στον ιστότοπό μας.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συμπεριφορική ανάλυση των χρηστών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση, τον παραλήπτη και τον στόχο των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον περιορισμό ή τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Όσον αφορά αυτό το θέμα και για περαιτέρω ερωτήσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς στη διεύθυνση που αναγράφεται στο εντύπωμα. Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία από τρίτους πάροχους

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας είναι δυνατή η στατιστική αξιολόγηση της συμπεριφοράς σας πλοήγησης. Αυτό πραγματοποιείται πρωτίστως μέσω των cookies καθώς και με τα καλούμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας πλοήγησης γίνεται κατά κανόνα ανώνυμα. Η συμπεριφορά πλοήγησης δεν μπορεί να οδηγήσει πίσω σε εσάς. Μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στη δήλωση περί απορρήτου που ακολουθεί.

Μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτήν την ανάλυση. Όσον αφορά τις δυνατότητες εκτέλεσης ένδικων μέσων, μπορείτε να ενημερωθείτε στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου.

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες


Ενημέρωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Έδρα της επιχείρησης: Telgte
Περιφερειακό δικαστήριο Münster, HRA 6525 Münster

 Ομόρρυθμος εταίρος: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Περιφερειακό δικαστήριο Münster, HRB 9553 Münste
Αριθμός φορολογικού μητρώου DE 126046759
Διοικητικό συμβούλιο: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Τηλέφωνο: +49 2504 921 0
E-mail: info@winkhaus.de

Αρμόδιος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εξ' ιδίων ή σε συνεργασία με άλλους αποφασίζει σχετικά με τους σκοπούς και το μέσο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail ή ομοίως).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή


Σε περιπτώσεις παραβιάσεων των δεδομένων, οι υποκείμενοι έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή όσον αφορά τα ζητήματα περί προστασίας των δεδομένων είναι ο επόπτης προστασίας δεδομένων του κρατιδίου στο οποίο εδρεύει η επιχείρησή μας. Μια λίστα με τους επόπτες προστασίας δεδομένων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε δεδομένα η επεξεργασία των οποίων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή διενεργείται αυτόματα με στόχο την εκπλήρωση μιας σύμβασης, σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σε περίπτωση που ζητείται η απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της διαβίβασης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα παραγγελιών ή αιτημάτων τα οποία μας αποστέλλετε ως πάροχο του ιστότοπου. Αναγνωρίζετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από την αλλαγή της γραμμής διεύθυνσης από «http://» σε «https://» και το εικονίδιο του κλειδώματος στη γραμμή περιήγησής σας.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων που μας διαβιβάζεται από τρίτους.

Πληροφόρηση, αποκλεισμός, διαγραφή

Στο πλαίσιο των ισχυόντων νομικών διατάξεων έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας, την προέλευση και τον παραλήπτη τους, τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Όσον αφορά αυτό το θέμα και για περαιτέρω ερωτήσεις που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή σε εμάς στη διεύθυνση που αναγράφεται στο εντύπωμα.

Εναντίωση στα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας δημοσίευσης εντυπώματος για την αποστολή διαφημίσεων και ενημερωτικών υλικών που δεν έχουν ζητηθεί ρητώς, απαγορεύεται δια του παρόντος. Οι πάροχοι των ιστότοπων επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματος να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως μέσω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων


Κατά τον νόμο προβλεπόμενος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Για την επιχείρησή μας έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Saskia Gotthal
Νομική σύμβουλος επιχείρησης
Υπεύθυνη προστασίας δεδομένων (TÜV)
August-Winkhaus-Str. 31 
48291 Telgte
Τηλέφωνο: +49 2504 921 203
E-Mail: datenschutz@winkhaus.de

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας


Cookies

Οι σελίδες του διαδικτύου χρησιμοποιούν μερικώς τα καλούμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιές στον υπολογιστή σας και δεν περιλαμβάνουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν στο να γίνει η προσφορά μας φιλικότερη για τον χρήστη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθέτονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα καλούμενα «cookies περιόδου λειτουργίας». Μετά το τέλος της επίσκεψής σας διαγράφονται αυτόματα. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στο τερματικό σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας παρέχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε ξανά το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με την τοποθέτηση cookies και να τα επιτρέπετε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να τα αποκλείσετε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά καθώς και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή τους κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Απενεργοποιώντας τα cookies, μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Τα cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή συγκεκριμένων, επιθυμητών από εσάς λειτουργιών (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών), αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Ο πάροχος του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies προκειμένου να επιτυγχάνεται η τεχνικά απρόσκοπτη και βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του. Όπου αποθηκεύονται cookies άλλου τύπου (π.χ. cookies για τη συμπεριφορική ανάλυση της πλοήγησής σας), θα υπάρξει ειδικός χειρισμός τους στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή


Ο πάροχος του ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα καλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μας μεταβιβάζει αυτόματα. Οι πληροφορίες αυτές είναι:

•τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης

•χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα

•Διεύθυνση URL παραπομπής

•Όνομα κόμβου του υπολογιστή που έχει πρόσβαση

•Ώρα του αιτήματος διακομιστή

•Διεύθυνση IP

Δεν θα πραγματοποιείται συνένωση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων.

Βάση της επεξεργασίας των δεδομένων συνιστά το άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, το οποίο προβλέπει την επεξεργασία των δεδομένων με στόχο την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Έντυπο επικοινωνίας

Όταν μας στέλνετε ερωτήσεις μέσω του εντύπου επικοινωνίας, θα αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας από το έντυπο επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δίδονται σε αυτό, με στόχο την επεξεργασία του αιτήματος και για την περίπτωση επιπλέον ερωτήσεων. Τα εν λόγω δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται περαιτέρω χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων στο έντυπο επικοινωνίας γίνεται ως εκ τούτου αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Προς τούτο αρκεί μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται μέχρι την ανάκληση, δεν θίγεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που παρέχετε στο έντυπο επικοινωνίας θα διατηρούνται από εμάς μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να σταματήσει να υπάρχει σκοπός αποθήκευσής τους (π.χ. μετά το τέλος της επεξεργασίας του αιτήματός σας). Δεν θίγονται υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, ιδίως οι περίοδοι διατήρησης.

Λειτουργία σχολιασμού σε αυτόν τον ιστότοπο

Για τη λειτουργία σχολιασμού σε αυτόν τον ιστότοπο, θα αποθηκεύονται δίπλα από το σχόλιό σας και πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο δημιουργίας του σχολίου, η διεύθυνση e-mail σας, και εάν δεν κάνετε ανώνυμη ανάρτηση, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει.

Αποθήκευση διεύθυνσης IP

Η λειτουργία σχολιασμού μας αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών που καταχωρούν σχόλια. Καθώς δεν ελέγχουμε τα σχόλια στον ιστότοπό μας πριν την έκδοσή τους, χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να προσφύγουμε εναντίον του συγγραφέα σε περίπτωση παραβάσεων του νόμου όπως εξύβριση ή προπαγάνδα.

Διάρκεια αποθήκευσης των σχολίων

Τα σχόλια και τα δεδομένα που συνδέονται με αυτά (π.χ. διεύθυνση IP) αποθηκεύονται και διατηρούνται στον ιστότοπό μας μέχρι να διαγραφεί οριστικά το σχολιαζόμενο περιεχόμενο ή έως ότου πρέπει να διαγραφούν τα σχόλια για νομικούς λόγους (π.χ. εξυβριστικά σχόλια).

Νομική βάση

Η αποθήκευση των σχολίων γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων). Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παραχωρήσει. Προς τούτο αρκεί μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα των ήδη εκτελεσθέντων εργασιών επεξεργασίας δεδομένων, δεν θίγεται από την ανάκληση.

5. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση


Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης της κίνησης των ιστοτόπων Google Analytics. Πάροχος της υπηρεσίας είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα καλούμενα «cookies». Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies για το πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο διαβιβάζονται και αποθηκεύονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

Η αποθήκευση των cookies του Google Analytics γίνεται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, σημείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Ο πάροχος του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Ανωνυμοποίηση IP


Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Με αυτή τη λειτουργία περικόπτεται η διεύθυνσή σας IP από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν τη διαβίβασή της στις ΗΠΑ. Μόνο κατ' εξαίρεση διαβιβάζεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Κατ' απαίτηση του παρόχου αυτού του ιστότοπου θα χρησιμοποιήσει η Google αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε του ιστότοπου, να καταρτίσει αναφορές σχετικές με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται στο πλαίσιο του Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Προσθήκες προγράμματος περιήγησης


Μπορείτε να μην επιτρέπετε την αποθήκευση των cookies μέσω μιας αντίστοιχής ρύθμισης του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο σας εφιστούμε την προσοχή ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του ιστότοπου συνολικά. Περαιτέρω μπορείτε να μην επιτρέπετε στη Google τη συλλογή των δεδομένων που προέρχονται από τα cookies καθώς και των δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπερ. της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση μέσω του παρακάτω συνδέσμου της διαθέσιμης προσθήκης προγράμματος περιήγησης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να μην επιτρέπετε τη συλλογή των δεδομένων σας μέσω του Google Analytics, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα τοποθετηθεί ένα cookie κατάργησης εγγραφής το οποίο δεν θα επιτρέπει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις του ιστότοπου: απενεργοποίηση Google Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων χρηστών από το Google Analytics θα βρείτε στη δήλωση περί απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία δεδομένων εντολών


Έχουμε συνάψει με τη Google μια σύμβαση για την επεξεργασία των δεδομένων των εντολών και εφαρμόζουμε πλήρως τα αυστηρά πρότυπα των αρχών προστασίας δεδομένων της Γερμανίας κατά τη χρήση του Google Analytics.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά χαρακτηριστικά» του Google Analytics. Μέσω αυτής μπορούν να δημιουργηθούν αναφορές που περιλαμβάνουν πληροφορίες όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από διαφήμιση της Google που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα καθώς και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις των διαφημίσεων στον λογαριασμό σας Google ή να απορρίψετε γενικά τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics όπως παρουσιάζεται στο σημείο «Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων».

Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Analytics


Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τις λειτουργίες επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Analytics μαζί με τις λειτουργίες Google AdWords και Google DoubleClick για διαφορετικές συσκευές. Πάροχος της υπηρεσίας είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή τη σύνδεση των ομάδων στόχων διαφήμισης που δημιουργούνται από το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Analytics με τις λειτουργίες Google AdWords και Google DoubleClick για διαφορετικές συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμφανίζονται και σε κάποιο άλλο τερματικό σας (π.χ. ταμπλέτα ή προσωπικός υπολογιστής) εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας και προσαρμόζονται σε εσάς ανεξάρτητα από την παλαιότερη συμπεριφορά σας χρήσης και πλοήγησης σε κάποιο τερματικό (π.χ. κινητό τηλέφωνο).

Εάν έχετε παραχωρήσει μια αντίστοιχη συγκατάθεση, η Google συνδέει προς τούτο το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο και στην εφαρμογή με τον λογαριασμό σας Google. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταχωρούνται σε κάθε τερματικό στο οποίο συνδέεστε στον λογαριασμό σας Google τα ίδια εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα.

Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας το Google Analytics συλλέγει αναγνωριστικά των χρηστών τα οποία έχει εξουσιοδοτήσει η Google, τα οποία συνδέονται προσωρινά με τα δεδομένα μας του Google-Analytics προκειμένου να καθοριστούν και να δημιουργηθούν ομάδες στόχοι για διαφημίσεις για διαφορετικές συσκευές.

Μπορείτε να απορρίψετε οριστικά το επαναληπτικό μάρκετινγκ/στόχευση απενεργοποιώντας την εξατομικευμένη διαφήμιση στον λογαριασμό σας Google. Ακολουθήστε σχετικά τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Η σύνοψη των συλλεχθέντων δεδομένων στον λογαριασμό σας Google γίνεται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να παραχωρείτε στη Google ή να ανακαλείτε (άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων). Όσον αφορά εργασίες συλλογής δεδομένων που δεν εκτελούνται στον λογαριασμό σας Google (π.χ. διότι δεν διαθέτετε λογαριασμό Google ή απορρίψατε τη σύνοψη), η συλλογή δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Το έννομο συμφέρον προκύπτει από το ότι ο πάροχος του ιστότοπου έχει συμφέρον για την ανώνυμη ανάλυση των επισκεπτών του ιστότοπου για διαφημιστικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων θα βρείτε στη δήλωση περί απορρήτου της Google στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords και Google Conversion-Tracking


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdWords. Το AdWords είναι ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαφημίσεων της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States («Google»).

Στο πλαίσιο του Google AdWords χρησιμοποιούμε το καλούμενο Conversion Tracking. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει καταχωρίσει η Google, τοποθετείται ένα cookie για το Conversion Tracking. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθέτονται μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμεύουν για την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη. Όταν επισκέπτεται ο χρήστης συγκεκριμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει λήξει, η Google και εμείς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και μεταφέρθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κάθε πελάτης του Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούν τους πελάτες των AdWords στους ιστότοπους. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπής χρησιμεύουν στη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για πελάτες των AdWords οι οποίοι έχουν επιλέξει το Conversion Tracking. Οι πελάτες ενημερώνονται σχετικά με τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν μεταφερθεί σε σελίδα με ετικέτα Conversion Tracking. Δεν λαμβάνουν ωστόσο πληροφορίες που να μπορούν να ταυτοποιήσουν προσωπικά τους χρήστες. Εάν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στο Tracking, μπορείτε να δηλώσετε την αντίθεσή σας στη χρήση αυτή, απενεργοποιώντας απλά το cookie του Google Conversion Tracking στις ρυθμίσεις χρήστη του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα καταγράφεστε στις στατιστικές του Conversion Tracking.

Η αποθήκευση των cookies μετατροπής γίνεται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, σημείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Ο πάροχος του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Google AdWords και το Google Conversion Tracking θα βρείτε στις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων της Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με την τοποθέτηση cookies και να τα επιτρέπετε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να τα αποκλείσετε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά καθώς και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή τους κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Απενεργοποιώντας τα cookies, μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Facebook Pixel


Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της μετατροπής το pixel προώθησης επισκεπτών του Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»).

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρακολουθείται η συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου, καθώς αυτοί μεταφέρονται μέσω ενός κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook στον ιστότοπο του παρόχου. Έτσι μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς έρευνας αγοράς και να βελτιστοποιηθούν μελλοντικές δράσεις προώθησης.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα είναι ανώνυμα για εμάς ως παρόχους αυτού του ιστότοπου και δεν μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Τα δεδομένα, ωστόσο, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή μια σύνδεση με το εκάστοτε προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης δεδομένων του Facebook. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί το Facebook να καταστήσει δυνατή την καταχώριση διαφημίσεων στους ιστότοπους του Facebook καθώς και εκτός αυτού. Αυτή η χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως παρόχους του ιστότοπου.

Στις οδηγίες προστασίας δεδομένων του Facebook θα βρείτε περαιτέρω οδηγίες για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Εκτός από τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μπορείτε να απενεργοποιήσετε το «Custom Audiences» στις ρυθμίσεις για τις διαφημίσεις στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Για να το πράξετε αυτό πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Facebook.

Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις βάσει χρήσης του Facebook στον ιστότοπο της European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Ενημερωτικά δελτία


Δεδομένα ενημερωτικών δελτίων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση e-mail από εσάς καθώς και πληροφορίες οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης e-mail και συμφωνείτε με τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Περαιτέρω δεδομένα δεν θα συλλέγονται ή θα συλλέγονται μόνο οικειοθελώς. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή των ζητηθέντων πληροφοριών και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων στο έντυπο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων). Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παραχωρήσει για την αποθήκευση των δεδομένων, της διεύθυνσης e-mail καθώς και για τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μέσω του συνδέσμου «Κατάργηση εγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των ήδη εκτελεσθέντων εργασιών επεξεργασίας δεδομένων, δεν θίγεται από την ανάκληση.


Τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται στην εταιρεία μας για τους σκοπούς εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύονται μέχρι τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο και διαγράφονται μετά τη διακοπή της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο. Δεδομένα που αποθηκεύονται από την εταιρεία μας για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις e-mail για την περιοχή των μελών) δεν θίγονται κατά συνέπεια.

CleverReach

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το CleverReach για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Πάροχος είναι η CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Το CleverReach είναι μια υπηρεσία μέσω της οποίας μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς για τους σκοπούς της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο (π.χ. διεύθυνση e-mail), αποθηκεύονται στους διακομιστές της CleverReach στη Γερμανία ή την Ιρλανδία.

Το ενημερωτικό δελτίο μας που αποστέλλεται με το CleverReach μας παρέχει τη δυνατότητα συμπεριφορικής ανάλυσης των παραληπτών του. Εδώ μπορεί να αναλυθεί μεταξύ άλλων πόσοι παραλήπτες άνοιξαν τις ειδήσεις του ενημερωτικού δελτίου και πόσο συχνά πάτησαν ποιον σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο. Με τη βοήθεια του καλούμενου Conversion Tracking μπορεί επιπλέον να αναλυθεί εάν μετά το κλικ του συνδέσμου στο ενημερωτικό δελτίο ακολούθησε μια προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. η αγορά ενός προϊόντος στον ιστότοπό μας). Περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση δεδομένων μέσω του ενημερωτικού δελτίου CleverReach μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων). Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση, διακόπτοντας την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των ήδη εκτελεσθέντων εργασιών επεξεργασίας δεδομένων, δεν θίγεται από την ανάκληση.

Εάν δεν επιθυμείτε την ανάλυση από το CleverReach, πρέπει να διακόψετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Προς τούτο έχουμε θέσει στη διάθεσή σας σε κάθε είδηση του ενημερωτικού δελτίου έναν αντίστοιχο σύνδεσμο. Περαιτέρω μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο απευθείας από τον ιστότοπο.

Τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται στην εταιρεία μας για τους σκοπούς εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύονται μέχρι τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο και διαγράφονται μετά τη διακοπή της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο από τους διακομιστές μας καθώς και από τους διακομιστές CleverReach. Δεδομένα που αποθηκεύονται από την εταιρεία μας για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις e-mail για την περιοχή των μελών) δεν θίγονται κατά συνέπεια.

Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες θα βρείτε στις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων της CleverReach στη διεύθυνση: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Σύναψη σύμβασης για την επεξεργασία των δεδομένων των εντολών


Έχουμε συνάψει με την CleverReach μια σύμβαση για την επεξεργασία των δεδομένων των εντολών και εφαρμόζουμε πλήρως τα αυστηρά πρότυπα των αρχών προστασίας δεδομένων της Γερμανίας κατά τη χρήση του CleverReach.

7. Προσθήκες και εργαλεία


YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί προσθήκες του ιστότοπου YouTube τον οποίο διαχειρίζεται η Google. Πάροχος του ιστότοπου είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα μας που φέρει την προσθήκη YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τον διακομιστή του YouTube. Ταυτόχρονα κοινοποιούνται στον διακομιστή του YouTube ποιες από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφθεί.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, παρέχετε τη δυνατότητα στο YouTube να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας πλοήγησης απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε με αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube γίνεται με στόχο μια ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων που προσφέρουμε ηλεκτρονικά. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφο 1, σημείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων χρήστών θα βρείτε στη δήλωση περί απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps


Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί μια API της υπηρεσίας χαρτών Google Maps. Πάροχος της υπηρεσίας είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Για τη χρήση των λειτουργιών της Google Maps είναι απαραίτητο να γίνεται αποθήκευση της διεύθυνσής σας IP. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο παρόχος αυτής της σελίδας δεν επηρεάζει την εν λόγω διαβίβαση δεδομένων.

Η χρήση του Google Maps γίνεται με στόχο μια ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων που προσφέρουμε ηλεκτρονικά και μεγαλύτερη ευκολία στην ευρεσιμότητα των τοποθεσιών που παρέχουμε στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφο 1, σημείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων χρηστών θα βρείτε στη δήλωση περί απορρήτου της Google:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Συνεργαζόμενοι συνεργάτες


Η επιχείρησή μας ελέγχει τη φερεγγυότητά σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη σύναψη συμβάσεων και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται έννομο συμφέρον. Προς τούτο συνεργαζόμαστε με την Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46 , 48151 Münster, από την οποία λαμβάνουμε τα απαραίτητα δεδομένα. Για αυτόν τον σκοπό διαβιβάζουμε το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Creditreform. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από την Creditreform θα λάβετε στη διεύθυνση www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο, οι ήχοι και λοιπά περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου καθώς και της διάταξης του προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους προστασίας. Γενικά απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση των αναφερόμενων περιεχομένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση της Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Όλα τα εταιρικά σήματα προστατεύονται, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, από το δίκαιο σημάτων, ιδιαίτερα τα σήματα Winkhaus, τα λογότυπα, τα εμβλήματα και οι πινακίδες τύπου. Οι πατέντες και τα σήματα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

10. Ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών


Τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται στο διαδίκτυο κατά τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας (ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών) κρυπτογραφημένα με SSL. Ασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και άλλα συστήματα μέσα από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων σας κατά απώλειας, καταστροφής, πρόσβασης, αλλοίωσης ή αποκάλυψης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η πρόσβασή σας στον λογαριασμό πελάτη σας είναι δυνατή μόνο μέσω της εισαγωγής του προσωπικού κωδικού σας πρόσβασης και του κλειδιού ασφαλείας σας. Τα στοιχεία πρόσβασής σας πρέπει να τα χειρίζεστε πάντοτε με εχεμύθεια και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν ολοκληρώνετε την επικοινωνία μαζί μας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μαζί με άλλα άτομα.

11. Πύλη συνεργατών Winkhaus


Η Winkhaus συνιστά τη δικαιούχο των δικαιωμάτων όλου του περιεχομένου που μπορεί να βρεθεί στην πύλη συνεργατών (π.χ. έγγραφα PDF, φωτογραφίες, καταχώριση δημοσιευμάτων κλπ.) καθώς και της ίδιας της πύλης συνεργατών με τη συγκεκριμένη διαμόρφωσή της.


Ο χρήστης λαμβάνει ένα παγκόσμιας ισχύος, απλό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη δυνάμενο να εκχωρηθεί περαιτέρω δικαίωμα χρήσης για τις φωτογραφίες και τα έγγραφα PDF κατά τα ακόλουθα:

Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες και τα έγγραφα PDF για τους δικούς του εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς. Ειδικότερα προβλέπεται χρήση στον Τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. φυλλάδια, κατάλογοι, διαφημιστικά φυλλάδια, εμφάνιση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία). Το δικαίωμα χρήσης επεκτείνεται σε όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και θυγατρικές εταιρείες στις οποίες ο χρήστης διατηρεί άμεσα ή έμμεσα ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου. Ο χρήστης υποχρεούται, σε περίπτωση δημοσιοποίησης, να υποδείξει ρητά τη Winkhaus ως δικαιούχο των δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, η επεξεργασία, η συμπλήρωση, η σύνοψη ή η με άλλο τρόπο αλλοίωση των φωτογραφιών.
 
Το δικαίωμα χρήσης παύει να υφίσταται με την έξοδο του χρήστη από την πύλη συνεργατών ή τη διαγραφή ή τον περιορισμό του λογαριασμού χρήστη από τη Winkhaus.

12. Ευθύνη και Περιοχή δικαιοδοσίας


Winkhaus ευθύνεται χωρίς περιορισμό σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις (I) για ζημίες που προέρχονται από τον τραυματισμό της ζωής, του σώματος ή της υγείας (II) σε περιπτώσεις πρόθεσης (III) σε περιπτώσεις σοβαρής αμέλειας και (IV) σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα.

Χωρίς αυτό να περιορίζει τα προαναφερθέντα, η Winkhaus ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια μόνο σε περιπτώσεις αθέτησης μιας «ουσιώδους» υποχρέωσης της σύμβασης. Υπό αυτήν την έννοια «ουσιώδεις» υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της σύμβασης, των οποίων η αθέτηση διακυβεύει την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης και στων οποίων την τήρηση πρέπει να επαφίεται ο χρήστης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη περιορίζεται σε τυπικές και προβλεπόμενες ζημίες. Σε άλλες περιπτώσεις δεν υφίσταται ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

Η χρήση όλων των προϊόντων της Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG υπόκειται αποκλειστικά στο γερμανικό δίκαιο. Αποκλειστική περιοχή δικαιοδοσίας σε περίπτωση διαφορών με κάποιον χρήστη που είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσια χωριστή περιουσιακή ομάδα, είναι το Münster Βεστφαλίας.