Licentievoorwaarden blueSmart-App

1. Definities

a. Licentiegever: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

b. Software: blueSmart-App

c. Licentienemer: eenieder, die de software overeenkomstig deze licentievoorwaarden gebruikt

d. Beschermde rechten: exclusiviteitsrechten van eender welke aard, die voor de software bestaan, in het bijzonder auteursrechten, patenten, merkrechten

e. Gebruik: elke reproductie, verspreiding en openlijke (online) ter beschikking stelling van de software

f. Bewerking: elke vorm van wijziging van de software, compilatie of decompilatie van de broncode of elke andere vorm van wijziging van de broncode.


2. Contractsluiting

Met het downloaden van de software en/of de installatie van de software stemt de licentienemer in met de geldigheid van deze licentievoorwaarden.

Door instemming met de licentievoorwaarden verkrijgt de licentienemer een eenvoudig, niet overdraagbaar en tijdelijk onbeperkt gebruiksrecht, dat niet onder een sublicentie kan vallen, zonder recht op royalty's en licentierechten, krachtens deze licentievoorwaarden en de actuele gebruiksaanwijzing van de software.

Dit gebruiksrecht omvat geen vermogensrechtelijke auteursrecht en/of recht op bewerking van de software.


3. Vervallen van de rechten bij inbreuk op deze licentievoorwaarden

Indien de licentienemer inbreuk maakt op deze licentievoorwaarden, vervallen zijn gebruiksrechten op de software met onmiddellijke ingang.


4. Aansprakelijkheid en garantie

De licentiegever heeft de software met de nodige zorgvuldigheid geschreven.

De licentiegever kent bovenop de wettelijke garantierechten geen bijkomende uitspraken of garanties toe.

Behoudens de hiernavolgende regeling is de aansprakelijkheid van de licentiegever, op basis van welke juridische grond ook, als volgt beperkt:

(i) de licentiegever beperkt de aansprakelijkheid tot het bedrag dat bij het afsluiten van de overeenkomst meestal als voorzienbare schade wordt gezien voor het schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen;

(ii) de licentiegever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het schenden van de niet-wezenlijke contractuele verplichtingen.

De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van dwingende wettelijke aansprakelijkheid (vooral overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid) en bij schuldig verzuim inzake het leven, het lichaam en de gezondheid.


5. Intellectueel eigendomsrecht

De software, met inbegrip van grafieken, gebruikersinterface en scripts, bevat beschermde inhoud en materialen, die de licentiegever en/of zijn licentiegever toebehoren en die door het toepasselijk recht voor de bescherming van een intellectueel eigendom (met inbegrip van het auteursrecht) en door andere wetten beschermd worden.

De licentienemer heeft niet het recht zulke beschermde inhoud of materialen op een of andere wijze te gebruiken, behalve in het kader van het gebruik van de software in overeenstemming met deze licentievoorwaarden.

De licentienemer mag de software niet bewerken, verhuren, uitlenen, verkopen of al dan niet tegen vergoeding verspreiden.

Onverminderd andere bepalingen in deze overeenkomst behoudt Winkhaus zich het recht voor, de software zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of de ter beschikking stelling te beëindigen.

In geen geval kan Winkhaus voor deze handelingen aansprakelijk worden gesteld.


6. Wijzigingen

De licentiegever behoudt zich het recht voor, te allen tijde deze licentievoorwaarden te wijzigen en het gebruik van de software aan nieuwe of bijkomende licentievoorwaarden te onderwerpen.

Zulke wijzigingen en bijkomende licentievoorwaarden worden aan de licentienemer meegedeeld en zijn onmiddellijk van kracht, zodra ze geaccepteerd worden, en zijn dan ook in deze licentievoorwaarden geïntegreerd of vervangen deze.

In het geval dat de licentienemer de wijzigingen niet accepteert, kan de licentiegever deze overeenkomst beëindigen.


7. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op deze licentievoorwaarden is alleen het Duitse recht van toepassing.

Voor zover de licentienemer een onderneming, een rechtspersoon of bijzonder openbaar fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen in verband met deze licentievoorwaarden de rechtbank van de stad Münster.


8. Diversen

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de licentiegever en de licentienemer en regelen het gebruik van de software.

Deze voorwaarden vervangen eventuele vroegere voorwaarden tussen de licentiegever en de licentienemer.

In voorkomende gevallen zijn ook andere gebruiksvoorwaarden op de licentienemer van toepassing, die in het kader van bijkomende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn.

Mochten individuele bepalingen van deze licentievoorwaarden geheel of gedeeltelijk geen werking hebben of hun werking verliezen, dan blijven de andere voorwaarden onverminderd gelden.

In de plaats van niet vastgelegde of ondoeltreffende algemene voorwaarden zijn de wettelijke bepalingen (§ 306 lid 2 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB)) van kracht.

Bovendien moeten de partijen in de plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling een uitvoerbare regeling treffen, die hun commerciële belangen het beste dient, voor zover er geen stilzwijgend beding prioritair of mogelijk is.

Indien de licentiegever nalaat om een recht of bepalingen uit deze voorwaarden af te dwingen, vormt dit geen ontheffing van dit recht of deze bepaling.


Over Winkhaus (licentiegever):

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, vestigingsplaats: Telgte

Amtsgericht Münster, HRA 6525 Münster, complementair: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, HRB 9553 Münster, BTW-ID-nr. DE 126046759

Directie: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Contact: info@winkhaus.de

Tel.: +49 (0)2504-921-0