Informacje o odpowiedzialności za produkt

W myśl Ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaf-tungsgesetz) stosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących okuć uchylno-rozwieranych do okien i drzwi balkonowych jest warunkiem ewentualnych roszczeń wobec wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad wyrobu.

1. Klasyfikacja i przeznaczenie wyrobu

1.1 Okucia uchylno-rozwierane

Definicja: Okucia uchylno-rozwierane należą do grupy okuć obwiedniowych z funkcją uchylno-rozwieraną przeznaczonych do okien i drzwi balkonowych w budownictwie naziemnym. Okucia uchylno-rozwierane umożliwiają rozwieranie i uchylanie okien i drzwi balkonowych za pomocą klamki. Maksymalny kąt uchylenia określa skrajne położenie danego typu rozwórki.

Zastosowanie: Okucia uchylno-rozwierane stosuje się do okien i drzwi balkonowych, wykonanych z drewna, PCW, aluminium i stali lub połączeń tych materiałów. Okucia uchylno-rozwierane ryglu-ją skrzydła okien i drzwi balkonowych w ościeżnicy (konstrukcja okuć umożliwia pokonanie oporu uszczelki podczas zamykania skrzydła), jak również pozwalają na ich bezpieczne uchylanie i rozwieranie w celu wietrzenia pomieszczeń.

1.2 Użytkowanie okuć niezgodne z przeznaczeniem – wyłączenie gwarancji

Użytkowanie wyrobu inne niż opisane w punktach 1.1 i/lub 1.2 uznaje się za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem wykluczające odpowiedzialność producenta.

1.3 Ograniczenia w użytkowaniu okuć

W położeniu otwartym okna i drzwi balkonowe spełniają jedynie funkcję osłaniającą, nie zachowując parametrów szczelności na wodę opadową i wilgoć, termoizolacyjności, dźwiękoszczelności i nie gwarantując zabezpieczenia antywłamaniowego.

Podczas silnego wiatru, powodującego przeciągi, okna i drzwi balkonowe powinny być zamknięte i zaryglowane. W myśl niniejszej definicji z silnym wiatrem (przeciągiem) mamy do czynienia w sytuacji, gdy uchylone skrzydła okien lub drzwi balkonowych otwierają się lub zamykają w wyniku parcia lub ssącego działania wiatru. Do zabezpieczenia skrzydeł okien i drzwi balkonowych w pozycji otwartej służą specjalne okucia ograniczające.

1.4 Szczególne ustalenia w przypadku rozszerzonych wymagań

Do okien i drzwi balkonowych antywłamaniowych oraz do okien i drzwi przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach wilgotnych lub narażonych na działanie zawartych w powietrzu substancji agresywnych, wywołujących korozję, stosuje się okucia specjalne.
Wytrzymałość na obciążenia wywołane wiatrem w oknach i drzwiach balkonowych w stanie zamkniętym i zaryglowanym za-leży od konstrukcji tych okien i drzwi balkonowych.
Jeśli okna mają wytrzymać pewne określone obciążenia (np. zgod-ne z EN 12210 – głównie ciśnienie p3), należy z producentem okuć uzgodnić dobór okuć do danej konstrukcji okna lub drzwi balkonowych.

2. Użytkowanie okuć niezgodne z przeznaczeniem

Z niewłaściwym użytkowaniem wyrobu, a więc z zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem okuć uchylno-rozwieranych do okien i drzwi balkonowych opisanych w punktach 1.1 i/ lub 1.2 mamy do czynienia wówczas, gdy:
 • pomiędzy ościeżnicę a skrzydło okna wprowadzono przedmioty, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie okuć;
 • na skrzydło okna lub drzwi balkonowych działają dodatkowe obciążenia (np. dzieci huśtają się na skrzydle okiennym lub drzwiowym);
 • w wyniku niewłaściwej eksploatacji okna i drzwi balkonowych bądź działania wiatru nastąpi silne uderzenie skrzydła o ościeżnicę, które może spowodować uszkodzenie okuć lub innych elementów okna;
 • podczas zamykania (lub dosuwania) pomiędzy skrzydło a ościeżnicę okna lub drzwi balkonowych wprowadza się jakiekolwiek przedmioty (niebezpieczeństwo zranienia!).

3. Odpowiedzialność

Okucia montowane w oknach i drzwiach balkonowych powinny składać się wyłącznie z oryginalnych elementów firmy Winkhaus. Gwarancja wygasa, gdy:
 • zastosowano niedozwolony przez firmę Winkhaus dobór okuć,
 • wadliwie zamontowano okucie,
 • zastosowano nieoryginalne elementy okuć,
 • przebudowano okucie w sposób niedozwolony przez producenta.


Do mocowania okuć należy dobrać wkręty odpowiednie do działających obciążeń.
W przypadku profili z PCW lub aluminiowych należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji montażu okuć. Ponadto należy stosować się do zaleceń producenta systemów profilowych. Producent okien jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymiarów podanych przez producenta profilu. Wymiary te należy kontrolować regularnie w procesie produkcji a także po montażu okna, w szczególności przy pierwszym zastosowaniu nowych elementów okucia. Konstrukcja elementów okucia pozwala na odpowiednią regulację wymiarów, o ile zależą one od okucia. Jeśli pewne nieprawidłowości zostaną stwierdzone dopiero po zamontowaniu okna, producent okuć nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty.

4. Parametry techniczne wyrobu

4.1 Dopuszczalny ciężar skrzydła

Podany w katalogu maksymalny ciężar skrzydła dla poszczególnych rodzajów okuć nie może być przekroczony. Element o najmniejszej dopuszczalnej nośności określa maks. ciężar skrzydła. Należy przestrzegać wartości podanych w tabelach z zakresem zastosowania i doborem okuć.

4.2 Rozmiar skrzydła

Przedstawione w katalogach i instrukcjach okuwania diagramy z zakresem stosowania przedstawiają zależność ciężaru oraz całkowitej grubości szyb różnego typu od maksymalnych wymiarów skrzydła we wrębie. Na podstawie tych wymiarów ustala się maksymalne wymiary skrzydła we wrębie odpowiednio do maksymalnego ciężaru skrzydła.

4.3 Dobór okuć

Przy doborze okuć należy przestrzegać odpowiednich zaleceń producenta (dot. np. zastosowania rozwórki dodatkowej, doboru okuć do okien antywłamaniowych itp.)

5. Konserwacja wyrobu

5.1 Wskazówki ogólne

Elementy okucia odpowiadające za bezpieczeństwo należy regularnie kontrolować pod względem pewności mocowania i stopnia zużycia. W zależności od potrzeby dokręca się wkręty mocujące lub wymienia uszkodzone okucia. W związku z tym przynajmniej raz w roku należy:
 • wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy nasmarować olejem do konserwacji okuć i sprawdzić ich działanie
 • stosować środki pielęgnująco – czyszczące, które nie naruszają powłoki antykorozyjnej okuć.

Prace montażowe i naprawcze – w szczególności regulacja zawiasu dolnego i rozwórek, jak też wymiana zużytych lub uszkodzonych okuć oraz zawieszanie i wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy – powinien wykonywać fachowy personel.
Wszystkie elementy okucia należy chronić przed zanieczyszczeniami i zamalowaniem podczas malowania i lakierowania okien i drzwi balkonowych.

5.2 Jak dbać o powłokę okuć

Elektrolityczna powłoka cynkowa zachowuje swoje właściwości w normalnej temperaturze pomieszczenia, pod warunkiem, że na elementach okucia nie tworzy się para wodna lub – jeśli powstaje sporadycznie – szybko wysycha. Aby długotrwale utrzymać właściwą powłokę na elementach okucia i nie doprowadzać do powstawania korozji, należy przestrzegać poniższych zasad:
 • Należy zadbać o odpowiednie wietrzenie przestrzeni luzu wrębowego okna, gdzie zamontowane są okucia – szczególnie w fazie budowy – tak, aby nie osadzała się tam para wodna i nie dochodziło do bezpośredniego działania wilgoci na okucie. Przede wszystkim należy zapobiec (długotrwałemu) skraplaniu się wilgotnego powietrza we wrębie skrzydła.
 • Okucia należy chronić przed zabrudzeniem materiałami budowlanymi (kurzem, tynkiem gipsowym, cementem itp.). Wszelkie zabrudzenia (tynk, zaprawa itp.) należy zmyć wodą, zanim wyschną i stwardnieją.
 • Agresywne opary (np. kwasu mrówkowego, octowego, amoniaku, związków aminowych i amoniakowych, aldehydów, fenoli, chloru, taniny) w połączeniu z już nawet niewielką ilością pary wodnej mogą prowadzić do szybkiej korozji elementów okucia. Dlatego należy unikać ulatniania tego typu oparów w pobliżu okien.
 • W przypadku okien i drzwi drewnianych, np. dębowych lub z innego rodzaju drewna o wysokiej zawartości taniny, należy poprzez odpowiednie zabezpieczenie powierzchni stolarki zapobiec parowaniu tych substancji z drewna. W żadnym wypadku okucie nie może mieć bezpośredniego kontaktu z niepolakierowanym drewnem.
 • Ponadto nie wolno stosować mas uszczelniających na bazie kwasu octowego lub zawierających opisane wyżej substancje, ponieważ bezpośredni kontakt z masami uszczelniającymi lub ich oparami może niszczyć powłokę antykorozyjną okuć.
 • Okucia należy czyścić delikatnymi rozcieńczonymi środkami czyszczącymi o neutralnym pH. W żadnym wypadku nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących na bazie kwasu octowego, rysujących powierzchnie lub zawierających substancje niedozwolone.

6. Obowiązkowe informacje i instrukcje

Zgodnie z obowiązkiem przekazywania producentom okien i drzwi, jak też inwestorom oraz ich użytkownikom informacji i instrukcji, jak też dokonywania niezbędnych napraw przygotowano następujące materiały:
 • katalogi
 • instrukcje okuwania
 • instrukcje konserwacji i pielęgnacji wyrobu, jak też instrukcje użytkowania.

W celu zagwarantowania należytej funkcjonalności okien i drzwi balkonowych projektanci, fachowy personel, producenci okien i drzwi balkonowych, wykonawcy są zobowiązani żądać od producenta odpowiednich materiałów o wyrobie i przestrzegać podanych w nich zaleceń, jak też przekazywać inwestorom i użytkownikom okien i drzwi balkonowych niezbędne instrukcje dotyczące konserwacji, pielęgnacji i użytkowania okuć.

7. Inne typy okuć

Powyższe informacje dotyczą w odpowiednim zakresie innych typów okuć systemu uchylno-rozwieranego, tj. okuć do okien uchylnych, odchylnych lub z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy.

8. Wyłączenie gwarancji

Odpowiedzialność producenta wygasa, jeśli:
 • wadę produktu można wyjaśnić przepisami prawnymi lub urzędowymi zarządzeniami, które ten produkt powinien spełniać;
 • właściwości produktu zgodnie ze stanem wiedzy i techniki w momencie wprowadzenie ich na rynek nie mogły zostać rozpoznane jako wada;
 • producent wytworzył jedynie surowiec lub półprodukt, a wada jest spowodowana konstrukcją produktu, który ten surowiec lub półprodukt zawiera, lub wynika z instrukcji producenta tego produktu.