Regulamin konkursu - Kongres "Edukacja i rozwój" w Warszawie

Regulamin Konkursu Winkhaus Polska
dla uczestników KONGRESU EDUKACJA I ROZWÓJ, 
odbywającego się w Warszawie w terminie 18-19 października 2018


I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu, administratorem danych i fundatorem nagród jest Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, NIP 6970011183, tel. +48 65 52 55 700, dalej Organizator.
1.2. Czas trwania Konkursu: pierwszy dzień Kongresu Edukacja i Rozwój w Warszawie, 18.10.2018 w godz. 9.30-16.00.
1.3. Ogłoszenie wyników: drugi dzień Kongresu Edukacja i Rozwój w Warszawie, 19.10.2018, o godz. 12.45.
1.4. Zadaniem uczestników Konkursu jest wymyślenie hasła promującego elektroniczny klucz Winkhaus blueCompact do obiektów użyteczności publicznej.
1.5. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez komisję konkursową, która przeanalizuje zgłoszone propozycje i przyzna nagrodę główną oraz 2 nagrody pocieszenia.

II. Warunki Uczestnictwa

2.1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczestników Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbywa się w Warszawie w dn. 18-19.10.2018.
2.2. Uczestnik Konkursu może dostarczyć jedno lub kilka haseł, których jest autorem.
2.3. Zgłoszenia haseł do Konkursu należy dokonać na stoisku Winkhaus podczas Kongresu Edukacja i Rozwój w dniu 18.10.2018, w godzinach 9.30-16.00, korzystając ze specjalnego formularza, zawierającego:

• hasło;
• imię i nazwisko autora;
• nazwę szkoły/instytucji, którą reprezentuje autor hasła;
• telefon kontaktowy.

2.4. Firma Winkhaus Polska zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania hasła na potrzeby kampanii reklamowych, we wszystkich publikacjach internetowych i prasowych, w mediach społecznościowych, a także na innych nośnikach przetwarzania danych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
2.5. Hasła, które zostaną zgłoszone dnia 18.10.2018 po godz. 16.00 lub dnia 19.10.2018, nie wezmą udziału w Konkursie.

III. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

3.1. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową składającą się z 3 pracowników Winkhaus Polska. Komisja wybierze spośród zgłoszonych haseł jedno ich zdaniem najbardziej trafne, któremu zostanie przyznane 1 miejsce, i dwa hasła, które zostaną wyróżnione i otrzymają nagrody pocieszenia. 
3.2. Kryteria oceny jury:

• zgodność z tematem Konkursu;
• niebanalna interpretacja tematu;
• spełnienie wymogów formalnych.

3.3. Nagrodą główną jest system blueCompact składający się z 1 wkładki elektronicznej i zestawu startowego o wartości 3000 zł. Wkładka elektroniczna jest zależna od grubości drzwi i produkowana na zamówienie, dlatego zostanie przesłana w terminie 3 tygodni od momentu podania wymiarów przez zwycięzcę konkursu lub jego reprezentanta. Pozostałe 2 wyróżnione hasła otrzymają nagrody pocieszenia w formie firmowych gadżetów: powerbanków Winkhaus.
3.4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent  pieniężny, ani zamiany na inną nagrodę.
3.5. Werdykt jury oraz głosowanie są nieodwołalne.
3.6. Organizator nie odpowiada za żadne skutki podania przez uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność skontaktowania się z uczestnikiem.
3.7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stoisku Winkhaus w drugim dniu Kongresu Edukacja i Rozwój, tj. 19 października 2018, o godz. 12.45.  

IV. Realizacja nagród

4.1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury bezpośrednio (jeśli będą obecni podczas ogłoszenia wyników) lub drogą telefoniczną. 
4.2. Wykładnia i interpretacja regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
4.3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 
4.4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

V. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
5.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów   
realizacji Konkursu poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia dołączonego do formularza konkursowego. 
5.3.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska i nazwy szkoły/instytucji, którą reprezentuje, jeśli zdobędzie nagrodę. Dane zwycięzców mogą zostać opublikowane na:

a) stronie www.winkhaus.pl;
b) profilu firmowym Winkhaus na Facebook’u https://www.facebook.com/winkhaus.polska/

5.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 
5.5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
5.6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

VI. Prawa autorskie   

6.1. Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie przekazują prawa autorskie do wymyślonych przez 
siebie haseł firmie Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k.
6.2. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez 
Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. 
6.3. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w 
Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

VII. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) prawa autorskie do zgłoszonego hasła nieodpłatnie przenosi na Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 
VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2018 r. i obowiązuje do momentu 
odebrania  nagród przez laureatów.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
8.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.winkhaus.pl
8.5. Regulamin konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 
www.winkhaus.pl. 


Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800