Informacje RODO

Ochrona danych to podstawa zaufania.

Obowiązek informacyjny według unijnego rozporządzenia RODO

 


W firmie Winkhaus bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony danych. Przetwarzamy Państwa dane tylko wówczas, gdy otrzymaliśmy od Państwa wyraźną zgodę, istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy lub jeśli właściwe ustawy zezwalają lub zobowiązują do przetwarzania danych. Poniższa informacja o ochronie danych uwzględnia zarówno aktualnie obowiązujące ramy prawne polskich ustaw o ochronie danych osobowych jak i wymagania wynikające z rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W żadnym wypadku nie sprzedajemy Państwa danych ani nie przekazujemy ich stronom trzecim poza grupę przedsiębiorstw Winkhaus.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o sposobie postępowania z Państwa danymi w firmie Winkhaus.
1.   Dane kontaktowe i zakładowy inspektor ochrony danych

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje wyłącznie w przypadku przetwarzania danych przez firmę

 


Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. sp.k.

ul. Przemysłowa 1

64-100 Leszno

 

Tel.: 65 52 55 700

 


Zakładowy inspektor ochrony danych jest dostępny pod wskazanym wyżej adresem i numerem telefonu lub pod adresem poczty elektronicznej iodo@winkhaus.pl
2.   Przetwarzanie danych osobowych w ramach biznesowych danych kontaktowych


 

2.1  Cel zbierania, przetwarzania lub wykorzystania danych

 

Zbieramy Państwa dane, aby móc kontaktować się z Państwem w celach biznesowych (od zainicjowania umowy aż do zawarcia umowy).

 


2.2 Podstawa prawna dla przetwarzania danych (art. 6 RODO)


 

W zależności od fazy naszego kontaktu istnieją różne podstawy prawne:

·        Wykonanie środków (także) przedumownych, które są realizowane na żądanie osoby, której dane dotyczą.

·       Osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie wyraziła zgodę.
W tym przypadku występuje odpowiednie oświadczenie woli.

·     Przetwarzanie jest wymagane w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy (np. do
przetwarzania zleceń i świadczenia usług przez firmę Winkhaus, np. podczas przetwarzania planów dostępów w ramach projektowania i/lub programowania funkcji elektronicznych systemów dostępowych).

·       Ew. również w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów firmy Winkhaus.

 


Firma Winkhaus przestrzega zasad unikania danych i minimalizacji ilości danych w związku z realizowanymi celami przetwarzania, uwzględniając ważne prawnie interesy osób, których dane dotyczą.

 


2.3 Opis grup osób, których dane dotyczą i przynależnych danych lub kategorii danych

 

Grupa osób, których dane dotyczą: Kontakty biznesowe firmy Winkhaus; określone osoby kontaktowe klientów, usługodawcy, partnerzy biznesowi.

 

Zwyczajowe i niezbędne dane kontaktowe (nazwisko, imię, zwrot grzecznościowy, przynależność do firmy, ew. dział, nr telefonu, adres e-mail). Do tych kontaktów mogą być przypisane dane dynamiczne, takie jak wpisy historii, służące jako dowód i podstawa informacyjna np. dla konsultacji.

 


2.4 Odbiorcy lub kategorie odbiorców, których dane mogą być komunikowane

 

Wszyscy współpracownicy, którzy wewnątrzfirmowo są upoważnieni do realizacji celowych zadań. W przypadku płatności instytucje kredytowe otrzymują informacje niezbędne w tym zakresie. Zewnętrzni zleceniobiorcy jako podwykonawcy zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. w zw. z art. 175 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (przetwarzanie danych zleceń) lub art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Z reguły ma tu zastosowanie sytuacja, że dostęp do danych osobowych nie jest celem zlecenia, ale nie może być wykluczony. Zewnętrzni regionalni sprzedawcy, z którymi firma Winkhaus ma relacje biznesowe.

 


2.5 Okres przechowywania lub okresy, po upływie których dane należy usunąć

 

Ustawodawca określił różne obowiązki związane z przechowywaniem i okresami przechowywania. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane, gdy nie są już wymagane do realizacji umowy. Zgodnie z przepisami, prawno-handlowe lub finansowe dane zamkniętego roku obrotowego są usuwane po kolejnych dziesięciu latach, o ile dłuższe okresy przechowywania nie zostały zdefiniowane lub są wymagane z uzasadnionych przyczyn. O ile dane dotąd pozostają nienaruszone, zostają usunięte, gdy cele, dla których zostały zapisane, przestały obowiązywać. Dane kontaktowe osób, które odeszły z Państwa przedsiębiorstwa, zostały oznaczone jako nieaktywne nie pojawiają się podczas normalnego wyszukiwania.

 3.     Przetwarzanie danych w celach reklamowych

 

Państwa osobisty adres e-mail jest przetwarzany wyłącznie dla własnych celów reklamowych i wyłącznie wówczas, gdy udzielili nam Państwo wyraźnej zgody w tym zakresie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli udostępniono nam adres e-mail osobistego partnera kontaktowego, najpierw prześlemy tej osobie link z potwierdzeniem. Proszę kliknąć ten link, aby zostać zarejestrowanym na liście dystrybucyjnej newslettera. Swoją zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie, bezpłatnie i oddzielnie dla każdego kanału komunikacji. W tym celu należy kliknąć opcję „Wyrejestruj” na końcu każdego e-maila lub przesłać nam krótką wiadomość.

 4.   Państwa prawa w zakresie ochrony danych

 

W przypadku cofnięcia zgody legalność przetwarzania danych ze względu na zgodę do momentu jej wycofania pozostaje bez zmian. Dane są przechowywane tak długo, aż wycofają Państwo swoją zgodę. Oprócz prawa do wycofania zgody przysługują Państwu następujące prawa wynikające z regulacji ustawowych:

 

·       Prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych przez nas,

·       Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

·       Prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych lub – jeśli istnieją
ustawowe obowiązki przechowywania danych – prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

·     Prawo do przesyłania danych, tzn. do wydania zapisanych danych
dotyczących Państwa w ustrukturyzowanej formie oraz

·      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

·     W ramach postanowień art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn wynikających ze szczególnej
sytuacji osoby, której dane dotyczą, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

Kontakt

Dział marketingu

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800