Podmienky ochrany údajov a používania Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Ochrane vašich údajov a zachovávaniu vášho súkromia prikladáme veľkú dôležitosť. Kvôli zaručeniu toho, aby ste boli v plnom rozsahu informovaní o zhromažďovaní a používaní osobných údajov na našich internetových stránkach, prosím, vezmite na vedomie nasledujúce informácie:

1. Stručný prehľad ochrany údajov


Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobných údajmi, keď navštívite naše internetové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, s ktorými vy osobne môžete byť identifikovaní. Podrobné informácie k téme ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej internetovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto internetovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto internetovej stránke prebieha prostredníctvom prevádzkovateľa internetovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v časti Impressum tejto internetovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje sa na jednej strane zhromažďujú tak, že nám ich oznamujete. Pri tomto môže ísť napr. o údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky pri návšteve internetovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas vyvolania stránky). Zhromažďovanie týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, len čo vstúpite na našu internetovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na účely zaručenia bezchybného poskytovania internetovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu používať na analýzu vášho používateľského správania.

Aké máte práva vzhľadom na vaše údaje?

Kedykoľvek máte právo bezplatne dostať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj s ďalšími otázkami k téme ochrany údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás prostredníctvom adresy uvedenej v časti Impressum. Ďalej vám prináleží právo sťažovať sa na príslušnom úrade pre dohľad.

Analytické nástroja a nástroje poskytovateľov z okruhu tretích strán

Pri návšteve našej internetovej stránky sa vaše správanie pri prehliadaní môže štatisticky vyhodnocovať. To sa deje predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri prehliadaní sa spravidla uskutočňuje anonymne; na základe správania pri prehliadaní vás nemožno vysledovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie k uvedenému nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach namietania vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie


Informácie o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom pre spracovanie údajov na tejto internetovej stránke je:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Sídlo spoločnosti: Telgte
Obvodný súd Münster, HRA 6525 Münster

 Komplementár: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Obvodný súd Münster, HRB 9553 Münster
IČ DPH DE 126046759
Vedenie firmy: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Telefón: +49 2504 921 0
E-mail: info@winkhaus.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Právo sťažovať si u príslušného úradu pre dohľad


V prípade porušení v oblasti ochrany údajov prináleží dotknutej osobe právo sťažovať si u príslušného úradu pre dohľad. Príslušný úrad pre dohľad v otázkach práva v oblasti ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov spolkovej krajiny, v ktorej má naša firma svoje sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov, ako aj ich kontaktné údaje uvádza nasledujúci odkaz: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na vydanie údajov, ktoré spracovávame automatizovaným spôsobom na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, sebe samému alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, toto sa uskutočňuje iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

Šifrovanie SSL, resp. TLS


Táto stránka z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako sú napríklad objednávky a dopyty, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, využíva šifrovanie SSL, resp. TLS. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z “http://” na “https://” a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Keď je aktivované šifrovanie SSL, resp. TLS, údaje, ktoré nám odovzdávate, nemôžu čítať tretie osoby.

Informácie, zablokovanie, vymazanie


V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj s ďalšími otázkami k téme osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás prostredníctvom adresy uvedenej v časti Impressum.

Namietanie voči reklamným e-mailom

Použitie kontaktných údajov povinne zverejnených v časti Impressum na zasielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov sa týmto odmieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na podniknutie právnych krokov v prípade zasielania nevyžiadaných reklamných informácií, ako napríklad prostredníctvom spamových e-mailov.

3. Osoba poverená ochranou údajov vo firme


Zákonom predpísaná osoba poverená ochranou údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali osobu poverenú ochranou osobných údajov.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Andre Wortmann
Osoba poverená ochranou osobných údajov (TÜV)
August-Winkhaus-Str. 31 
48291 Telgte

Telefón: +49 2504 921 703
E-mail: datenschutz@winkhaus.de

4. Zhromažďovanie údajov na našej internetovej stránke


Súbory cookie

Internetové stránky používajú čiastočne takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby našu ponuku robili používateľsky prívetivejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré ukladá váš prehliadač.

Väčšina z nami používaných súborov cookie sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymazávajú. Ďalšie súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení dovtedy, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú znova rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nasadení súborov cookie a iba v jednotlivom prípade dovoľovali prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo ho vo všeobecnosti vylúčili, ako aj aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto internetovej stránky obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých, vami želaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojej služby. Ak sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri prehliadaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov upravené zvlášť.

Protokolové súbory servera


Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie o takzvaných protokolových súboroch servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to:

•typ prehliadača a verzia prehliadača,

•použitý operačný systém,

•URL stránky, z ktorej sa uskutočnil prístup,

•názov hostiteľa prístupového počítača,

•čas dopytu servera,

•IP adresa.

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ, ktorý dovoľuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám posielate dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane vami tam uvedených kontaktných údajov sa na účely spracovania dopytov a pre prípad následných otázok ukladajú u nás. Tieto údaje nepostupujeme bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára sa týmto uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) VNOÚ). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel stačí nám adresované neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť procesov spracovania údajov uskutočnených do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Vami zadané údaje v kontaktnom formulári zostávajú u nás dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte váš súhlas s uchovávaním alebo zaniká účel uchovávania údajov (napr. po dokončení spracovania vášho dopytu). Povinné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Funkcia komentárov na tejto internetovej stránke


Pri funkcii komentárov na tento stránke sa okrem vášho komentára ukladajú aj údaje o čase vytvorenia komentára, vaša e-mailová adresa a, keď nepublikujete anonymne, vami zvolené užívateľské meno.

Ukladanie IP adresy


Naša funkcia komentárov ukladá IP adresy používateľov, ktorí vytvárajú komentáre. Keďže komentáre pred zverejnením na našich stránkach nekontrolujeme, potrebujeme tieto údaje na to, aby sme v prípade porušení, ako sú urážky alebo propaganda, mohli postupovať proti ich autorovi.

Doba uloženia komentárov


Komentáre a s nimi spojené údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a zostávajú na našej internetovej stránke dovtedy, kým komentovaný obsah nebol úplne vymazaný alebo sa komentáre museli vymazať z právnych dôvodov (napr. útočné komentáre).

Právna podstata


Ukladanie komentárov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) VNOÚ). Svoj udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel stačí nám adresované neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť už uskutočnených procesov spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

5. Analytické nástroje a reklama


Google Analytics

Táto internetová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie Google Analytics sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na analýze používateľského správania, aby mohol optimalizovať tak svoju internetovú ponuku, ako aj svoju reklamu.

Anonymizácia IP

Na tejto internetovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Týmto sa vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody a Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do USA skracuje. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenáša úplná IP adresa a skracuje sa tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky Google tieto informácie používa na vyhodnocovanie vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie prehľadov o aktivitách na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky alebo s používaním internetu prevádzkovateľovi internetovej stránky. IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; avšak upozorňujeme na to, že v tomto prípade prípadne nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Navyše môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátanej vašej IP adresy) pre Google, ako aj spracovanie týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujte zásuvný modul prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Namietanie voči zhromažďovania údajov


Zhromažďovaniu vašich údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa cookie opt-out, ktorý zabraňuje zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky: Deaktivovanie Google Analytics.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov zo strany Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov na zákazku

S Google sme uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov na zákazku a plne presadzujeme prísne požiadavky nemeckých úradov pre ochranu údajov pri používaní Google Analytics.

Demografické údaje v službe Google Analytics


Táto internetová stránky používa funkciu „demografické charakteristiky“ Google Analytics. Takto sa môžu vytvárať správy, ktoré obsahujú výpovede o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov z okruhu tretích strán. Tieto údaje sa nedajú priradiť žiadnej určitej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení zobrazovania reklamy na vašom účte Google alebo vo všeobecnosti zakázať zhromažďovanie vašich údajov zo strany Google Analytics, ako je uvedené v bode „Namietanie voči zhromažďovania údajov“.

Remarketing služby Google Analytics

Naše internetové stránky využívajú funkcie remarketingu Google Analytics v spojení s funkciami medzi viacerými zariadeniam v rámci Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje spájať reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou remarketingu Google Analytics s funkciami medzi viacerými zariadeniami v rámci Google AdWords a Google DoubleClick. Týmto spôsobom môžeme personalizované reklamné oznamy založené na záujmoch, ktoré boli prispôsobené vám na základe vášho predchádzajúceho používateľského správania a správania pri prehliadaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobil), zobrazovať aj na inom vašom koncovom zariadení (napr. tablet alebo PC).

Ak ste udelili príslušný súhlas, Google na tento účel spája vašu históriu prehliadania internetových stránok a aplikácií s vaším účtom na Google. Týmto spôsobom sa na každom koncovom zariadení, na ktorom sa prihlásite do vášho účtu na Google, môžu zobrazovať rovnaké personalizované reklamné oznamy.

Na podporu tejto funkcie zhromažďuje Google Analytics ID používateľov autentifikované zo strany Google, ktoré sa dočasne spájajú s našimi údajmi Google Analytics, aby sa tak mohli definovať a vytvárať cieľové skupiny pre zobrazovanie reklamy medzi viacerými zariadeniami.

Remarketing/targeting medzi viacerými zariadeniami môžete trvalo odmietnuť tak, že deaktivujete personalizovanú reklamu na vašom účte Google; na tento účel použite tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Zhrnutie zhromaždených údajov na vašom účte Google sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete poskytnúť alebo odvolať u Google (čl. 6 ods. 1 písm. a) VNOÚ). Pri operáciách zberu údajov, ktoré nie sú zlúčené do vášho účtu Google (napr. lebo nemáte žiadny účet Google alebo ste odmietli zlúčenie), je zhromažďovanie údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ. Oprávnený záujem vyplýva z toho, že prevádzkovateľ internetovej stránky má záujem o anonymizovanú analýzu návštevníkov internetovej stránky na reklamné účely.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Google na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Táto stránka využíva Google AdWords. AdWords je online reklamný program Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).

V rámci Google AdWords používame takzvané sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Pri súboroch cookie ide o malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto súbory po 30 dňoch strácajú svoju platnosť a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto internetovej stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, Google a my dokážeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol postúpený na túto stránku.

Každý zákazník Google AdWords dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie sa nedajú sledovať cez internetové stránky zákazníkov AdWords. Informácie získané prostredníctvom súborov cookie konverzií slúžia na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie. Zákazníci sa dozvedajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli postúpení na stránku opatrenú značkou sledovania konverzií. Avšak nedostávajú žiadne informácie, pomocou ktorých sa používatelia dajú osobne identifikovať. Ak by ste sa nechceli zúčastňovať sledovania, môžete toto používanie odmietnuť tak, že ľahko deaktivujete súbor cookie sledovania konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie „súborov cookie konverzií“ sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na analýze používateľského správania, aby mohol optimalizovať tak svoju internetovú ponuku, ako aj svoju reklamu.

Viac informácií o Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nasadení súborov cookie a iba v jednotlivom prípade dovoľovali prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo ho vo všeobecnosti vylúčili, ako aj aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto internetovej stránky obmedzená.

Facebook Pixel

Naše internetové stránky používajú pixel pre akciu návštevníka na meranie konverzií spoločnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Takto sa dá sledovať správanie návštevníkov stránky po tom, čo títo kliknutím na reklamu Facebooku boli postúpení na internetovú stránku poskytovateľa. Týmto sa môže vyhodnocovať účinnosť reklám Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto internetovej stránky anonymné, nemôžeme na ich základe spätne vyvodiť identitu používateľa. Údaje však ukladá a spracováva Facebook, aby tak mohlo byť možné spojenie k príslušnému užívateľskému profilu a Facebook môže údaje používať na vlastné reklamné účely, podľa zásad používania údajov Facebooku. Týmto môže spoločnosť Facebook umožniť zobrazovanie reklám na Facebooku, ako aj mimo Facebooku. Toto používanie údajov ako prevádzkovateľ stránky nedokážeme ovplyvniť.

V informáciách o ochrane osobných údajov Facebooku nájdete ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Okrem toho môžete deaktivovať funkciu remarketingu „Custom Audiences“ v oblasti nastavení pre reklamy https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Na tento účel musíte byť prihlásení na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, reklamu založenú na používaní od Facebooku môžete deaktivovať na internetovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Spravodajca


Údaje na účely spravodajcu

Ak chcete dostávať spravodajcu ponúkaného na internetových stránkach, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia kontrolu, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a súhlasíte s prijímaním spravodajcu. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú, resp. sa zhromažďujú iba na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje používame výlučne na odosielanie požadovaných informácií a tieto neodovzdávame tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných do formulára pre prihlásenie na odber spravodajcu sa týmto uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) VNOÚ). Udelený súhlas na ukladanie údajov, e-mailovej adresy, ako aj ich používanie na účely zasielania spravodajcu môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu pre odhlásenie z odberu v spravodajcovi. Zákonnosť už uskutočnených procesov spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Vaše údaje, ktoré ste nám zverili na účely odberu spravodajcu, sa ukladajú až do vášho odhlásenia z odberu spravodajcu a po odhlásení z odberu spravodajcu vymazávajú. Údaje, ktoré u nás boli uložené na iné účely (napr. e-mailové adresy pre členskú oblasť) týmto zostávajú nedotknuté.

CleverReach

Táto stránka využíva CleverReach na zasielanie spravodajcov. Poskytovateľom je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, pomocou ktorej sa môže organizovať a analyzovať zasielanie spravodajcu. Vami zadané údaje na účely odberu spravodajcu (napr. e-mailová adresa) sa ukladajú na serveroch CleverReach v Nemecku, resp. Írsku.

Naši spravodajcovia zaslaný pomocou CleverReach nám umožňujú analyzovať správanie príjemcov spravodajcu. Pri tomto sa okrem iného analyzuje, koľko príjemcov otvorilo správu so spravodajcom a ako často sa kliklo na ktorý odkaz v spravodajcovi. Pomocou takzvaného sledovania konverzií sa dá okrem iného analyzovať, či po kliknutí na odkaz v spravodajcovi bola uskutočnená vopred definovaná akcia (napr. kúpa niektorého produktu na našej internetovej stránke). Ďalšie informácie k analýze údajov prostredníctvom spravodajcu CleverReach získate na: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) VNOÚ). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že zrušíte odber spravodajcu. Zákonnosť už uskutočnených procesov spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Ak si neželáte žiadnu analýzu prostredníctvom CleverReach, musíte zrušiť odber spravodajcu. Na tento účel dávame v každej správe so spravodajcom k dispozícii príslušný odkaz. Ďalej môžete odber spravodajcu zrušiť aj priamo na internetovej stránke.

Vaše údaje, ktoré ste nám zverili účely odberu spravodajcu, sa ukladajú až do vášho odhlásenia z odberu spravodajcu a po odhlásení z odberu spravodajcu vymazávajú tak z našich serverov, ako aj zo serverov CleverReach. Údaje, ktoré u nás boli uložené na iné účely (napr. e-mailové adresy pre členskú oblasť) týmto zostávajú nedotknuté.

Bližšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní údajov na zákazku

S CleverReach sme uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov na zákazku a plne presadzujeme prísne požiadavky nemeckých úradov pre spracovanie údajov pri používaní CleverReach.

7. Zásuvné moduly a nástroje


YouTube

Naša internetová stránka využíva zásuvné moduly stránky YouTube prevádzkovanej zo strany Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorú z našich stránok vybavených zásuvným modulom YouTube, vytvára sa spojenie so servermi YouTube. Pri tomto sa serveru YouTube oznamuje, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Keď ste prihlásení do vášho účtu na YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa odhlásite z vášho účtu na YouTube.

Používanie YouTube sa uskutočňuje v záujme dosiahnutia príťažlivého zobrazovania našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Táto stránka prostredníctvom API využíva mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Na používanie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Google Maps sa uskutočňuje v záujme dosiahnutia príťažlivého zobrazovania našich online ponúk a z dôvodu ľahkej vyhľadateľnosti miest, ktoré uvádzame na internetovej stránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Kooperační partneri


Naša firma pravidelne kontroluje pri uzatváraní zmlúv a v určitých prípadoch, v ktorých je prítomný oprávnený záujem, vašu bonitu. Na tento účel spolupracujeme s Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46 , 48151 Münster, od ktorej dostávame údaje potrebné na uvedený účel. Na tento účel odovzdávame Creditreform vaše meno a vaše kontaktné údaje. Ďalšie informácie o spracovaní údajov zo strany Creditreform získate na www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Práva priemyselného vlastníctva


Všetky texty, obrázky, grafiky, animácie, videá, zvuky a iné obsahy tejto internetovej stránky a tiež ich usporiadanie sú chránené zákonom o autorskom práve a inými zákonmi na ochranu. Zásadne nie je povolené žiadne rozmnožovanie, zmena alebo používanie uvedených obsahov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Všetky ochranné známky sú, pokiaľ nie je uvedené inak, chránené právom v oblasti ochranných známok, obzvlášť ochranné známky, logá, emblémy a typové štítky Winkhaus. Patenty a ochranné známky, prezentované na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

10. Online Order System


Vaše osobné údaje sa pri procese objednávania (Online Order System) prenášajú šifrovaným spôsobom prostredníctvom SSL cez internet. Našu internetovú stránku a iné systémy zabezpečujeme prostredníctvom technických a organizačných opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo spracovaniu vašich údajov neoprávnenými osobami. Prístup do vášho zákazníckeho účtu je možný iba po zadaní vášho osobného hesla a vášho Security Key. S vašimi prístupovými informáciami by ste vždy mali narábať dôverne a zatvoriť okno prehliadača po ukončení komunikácie s nami, najmä, keď počítač používate spoločne s inými osobami.

11. Partnerský portál Winkhaus


Winkhaus je vlastníkom práv ku všetkým obsahom, ktoré sa nachádzajú na partnerskom portáli (napr. dokumenty vo formáte PDF, fotografie, redakčné obsahy atď.), ako aj samotného partnerského portálu v jeho konkrétnej úprave.

Na fotografie a dokumenty vo formáte PDF dostáva používateľ na celom svete platné jednoduché nevýhradné, neprenosné, nesublicencovateľné právo na používanie podľa nasledujúcich podmienok:

Používateľ je oprávnený používať fotografie a dokumenty vo formáte PDF na vlastné komerčné a reklamné účely. Najmä je dovolené používanie v printových a online médiách (napr. brožúry, katalógy, reklamné letáky, internetové stránky, e-spravodajcovia). Právo na používanie sa vzťahuje na všetky prevádzky a dcérske spoločnosti, v ktorých používateľ priamo alebo nepriamo drží viac než 50 % obchodných podielov. Používateľ je v prípade zverejnenia povinný výslovne upozorniť na Winkhaus ako vlastníka práv.

Fotografie sa nesmú meniť, spracovávať, dopĺňať, kombinovať ani iným spôsobom falšovať.
 
Právo na používanie zaniká, keď sa používateľ odhlásil z partnerského portálu alebo bol používateľský účet vymazaný alebo zablokovaný zo strany Winkhaus. 

12. Ručenie a súdna príslušnosť


Winkhaus neobmedzene ručí podľa zákonných ustanovení (I) za škody vznikajúce z poškodenia života, tela alebo zdravia (II) pri úmyselnom zavinení (III) pri hrubej nedbanlivosti; a (IV) podľa zákona o zodpovednosti za výrobok.


Bez toho, aby toto obmedzovalo vyššie uvedené, Winkhaus v prípade ľahkej nedbanlivosti ručí iba v prípade porušenia „podstatnej“ zmluvnej povinnosti. „Podstatné“ povinnosti v tomto zmysle sú povinnosti, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorých porušenie by spochybňovalo dosiahnutie cieľa zmluvy a na ktorých zachovávanie sa používateľ smie pravidelne spoľahnúť. V týchto prípadoch sa ručenie obmedzuje na typické a predvídateľné škody; v iných prípadoch nie je prítomné žiadne ručenie v prípade ľahkej nedbanlivosti.

Využívanie všetkých ponúk Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG podlieha výlučne nemeckému právu. Výlučnou súdnou príslušnosťou pri sporoch s používateľom, ktorý je obchodníkom, právnickou osobou podľa verejného práva alebo osobitným majetkom v rámci verejného práva, je Münster/Vestfálsko.