Përdorimi i Cookie tek Winkhaus

Nëse vizitoni një faqe Winkhaus dhe keni pranuar në konfigurimet e browser-it tuaj pranimin e Cookies kjo do të thotë për ne që ju jeni i interesuar për produktet dhe/ose shërbimet e Winkhaus dhe që ju bini dakord me përdorimin e Cookies siç janë përshkruar në tekstin e mëposhtëm.

Cookies dhe si përdoren ato nga ne

Në rastin e Cookies kemi të bëjmë me shenja specifike identifikimi të cilat ne i transmetojmë në harddisk-un e kompjuterit tuaj ose në pajisje të tjera fundore në mënyrë që sistemet tona ta njohin përsëri pajisjen tuaj dhe ne të mund t'ju vendosim juve në dispozicion të gjithë gamën e plotë të funksioneve të faqeve tona të vebit.

Cookies dhe konfigurimet e browser-it

Funksioni ndihmues i shumicës së browser-ave ju shpjegon juve se si ta ndaloni browser-in tuaj të pranojë Cookies të ri, se si ta informoni browser-in tuaj kur merrni një Cookie të ri ose edhe si të fikni të gjitha Cookies e rinj. Funksione të ngjajshme si Flash Cookies, të cilat përdoren nëpërmjet Browser-Add-ons, ju mund ti fikni ose fshini nëpërmjet ndryshimit të konfigurimeve të Browser-Add-ons ose nëpërmjet faqes së vebit të prodhuesit të browser-it.

Më poshtë ne do ju shpjegojmë se si mund ti kryeni konfigurimet për refuzimin ose pranimin e Cookies në 5 browser-at e përdorur më shpesh (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari):

Internet Explorer:

 1. Klikoni në Internet Explorer e hapur mbi butonin „Ekstra“ dhe më pas mbi „Opsionet e internetit“.
 2. Klikoni mbi kartën e regjistrit „Mbrojtja e të dhënave“. Konfigurimet për pranimin ose refuzimin e Cookies mund të kryhen nëpërmjet rregullatorit shtytës dhe nëpërmjet konfigurimeve „i lartë, mesatar, i ulët“.
  • Pranimi i të gjithë Cookies: shtyjeni rregullatorin shtytës poshtë për të pranuar të gjithë Cookies
  • Refuzimi i të gjithë Cookies: shtyjeni rregullatorin shtytës lartë për të bllokuar të gjithë Cookies Përveç regjistrit shtytës tregohet përkatësisht me saktësi se cilat Cookies janë bllokuar ose lejuar në konfigurimin e zgjedhur.
  • Refuzimi vetëm i Cookies nga palë të treta ofruese: Klikoni kartën regjistër „Mbrojtja e të dhënave“ në pikën menysë „Më e zgjeruar“ dhe zgjidhni atje fushën përkatëse „Bllokimi i Cookies të palëve të treta ofruese“.
 3. Klikoni tani mbi „OK“, për të konfirmuar konfigurimin e zgjedhur.

Mozilla Firefox:

 1. Klikoni në dritaren e hapur të Firefox mbi butonin „Firefox“ (në Windows XP mbi pikën e menysë „Ekstra“) dhe zgjidhni nënmenynë „Konfigurime“.
 2. Klikoni mbi mbishkrimin "Mbrojtja e të dhënave". 
 3. Klikoni në sektorin „Kronika“ në listën e zgjedhjes „Firefox bëhet një kronikë:“ mbi butonin: „krijojeni në përputhje me konfigurimet e përcaktuara nga përdoruesi“.
  • Pranimi i të gjitha Cookies: Vendosni një grep në „Prano Cookies“
  • Refuzimi i të gjitha Cookies: Hiqeni grepin tek „Pranimi i Cookies“
  • Refuzimi vetëm i Cookies nga palë të treta ofruese: Hiqeni grepin tek „Pranimi i Cookies nga palë të treta ofruese“
 4. Përveç të tjerave në Mozilla Firefox ju mund të zgjidhni se për sa kohë lejohen të ruhen Cookies:
  • Ruaji, deri sa: „ato të mos jenë më të vlefshme“: Çdo Cookie fshihet nëse data e vlefshmërisë ka përfunduar. Kjo vlerë përcaktohet nga faqja e vebit nga e cila vjen Cookie.
  • Ruaje, deri sa: „Të mbyllet Firefox“: Cookies, të cilat janë ruajtur në kompjuter fshihen kur ju të mbyllni Firefox.
  • Ruaje, deri sa: „pyet çdo herë“: Një paralajmërim kujdes, lajmrohet çdo herë që një faqe vebi përpiqet të ruaj një Cookie. Ju mund ta lejoni ose ta refuzoni një Cookie.
 5. Me "OK" ju konfirmoni konfigurimin tuaj.

Google Chrome:

 1. Klikoni në kolonën e simboleve të browser-it mbi simbolin e çelësit.
 2. Zgjidhni „Konfigurimet“. 
 3. Klikoni në fund të faqes mbi „Tregimi i konfigurimeve të mëtejshme“. 
 4. Klikoni mbi sektorin "Mbrojtja e të dhënave" mbi butonin „Konfigurimet e përmbajtjes“. 
 5. Në sektorin e "Cookies" ju mund të kryeni konfigurimet e dëshiruara për Cookies:
  • Pranimi i të gjitha Cookies: Zgjidhni konfigurimin „Lejoni ruajtjen e të dhënave lokale“.
  • Refuzimi i të gjitha Cookies: Zgjidhni konfigurimin „Bllokimi i ruajtjes së të dhënave për të gjitha faqet e vebit“ 
  • Refuzimi vetëm i Cookies nga palë të treta ofruese: Poshtë këtyre pikave të menysë duke klikuar kutinë „Bllokimi i Cookies të palëve të treta ofruese dhe të dhënave të faqeve të uebit“ ju mund të bllokoni Cookies nga palë të treta ofruese pavarësisht nga konfigurimi i zgjedhur më sipër 
  • Përveç të tjerave Google Chrome ofron edhe konfigurimin e mëposhtëm: „Lejimin e ruajtjes së të dhënave lokale vetëm për seancën aktuale “, që do të thotë që të gjitha Cookies pranohen por fshihen përsëri vetëm pas mbylljes së browser-it.

Opera:

 1. Klikoni në browser-in e hapur në menynë e browser-it mbi butonin „Konfigurime“
 2. Klikoni mbi butonin „Konfigurime më të zgjeruara“ 
 3. Klikoni mbi butonin „Cookies“
  • Pranimi i të gjitha Cookies: Zgjidhni konfigurimin „Prano Cookies“
  • Refuzimi i të gjitha Cookies: Zgjidhni konfigurimin „Mos prano asnjëherë Cookies“ 
  • Refuzimi vetëm i Cookies nga palë të treta ofruese: „Prano vetëm Cookies të faqes së vizituar“, që do të thotë Cookies nga severat e tjerë të ndryshëm nga ato të faqes që ju po vizitoni aktualisht refuzohen dhe kthehen mbrapa.

Safari:

 1. Klikoni mbi butonin „Safari“
 2. Klikoni në browser-in e hapur në menynë e browser-it mbi butonin „Konfigurime“ 
 3. Klikoni mbi butonin „Mbrojtja e të dhënave“
  • Pranimi i të gjitha Cookies: Zgjidhni konfigurimin „Gjithmonë“
  • Refuzimi i të gjitha Cookies: Zgjidhni konfigurimin „Asnjëherë“
  • Refuzimi i Cookies nga palë të treta ofruese: Zgjidhni konfigurimin "Nga faqet e vizituara" , që do të thotë Cookies pranohet vetëm nga faqet e vizitura.