Impressum

Një ndërmarrje e grupit Winkhaus

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Selia e shoqërisë: Telgte
Gjykata e Shkallës së Parë Münster, HRA 6525 Münster

Plotësues: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Gjykata e Shkallës së Parë Münster, HRA 6525 Münster

NUIS DE 126046759

Bordi drejtues: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Përjashtimi nga përgjegjësitë

Informacionet në këtë faqe uebi kontrollohen dhe aktualizohen vazhdimisht nga ne. Me gjithë kujdesin e madh të dhënat mund të ndryshojnë për një periudhë të caktuar kohore. Prandaj përgjegjësia ose garancia për aktualitetin, saktësinë dhe plotësinë e informacioneve të vendosura në dispozicion nuk merren dot përsipër. Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë dhe aktualizojmë në çdo kohë dhe pa paralajmërim të mëparshëm informacionet e kësaj faqe uebi. Kjo vlen edhe për përmirësime dhe/ose ndryshime tek produktet ose programet e përshkruara në këtë faqe . Faqja jonë e uebit përmban linqe për tek ueb sajte të tjera. Winkhaus nuk është përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve të uebit dhe për respektin e përcaktimeve ligjore për ruajtjen e të dhënave nga ana e ofruesve të këtyre faqe uebi.

Copyright shenja e markës

Të gjitha tekstet, fotografitë, grafikat, animacionet, videot, soundet dhe përmbajtje të tjera të kësaj faqe uebi si dhe radhitja e tyre janë të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe ligje të tjera mbrojtëse. Nuk lejohet shumëfishimi, ndryshimi ose përdorimi i përmbajtjeve të përmendura në publikime të tjera elektronike ose të printuara pa miratim të mëparshëm të Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Të gjitha shenjat e markave janë, nëse nuk është deklaruar ndryshe, të mbrojtura nga ligji i markave, sidomos markat Winkhaus, logot, emblemat dhe tabelat e tipit. Patentat dhe markat e prezantuara në këtë faqe uebi janë pasuri intelektuale e Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.
Kontakti juaj

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

48291 Telgte

T. +49 2504 921 - 0

F. +49 2504 921 - 340