Dataskydds- och användningsvillkor för Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Skyddet av dina uppgifter och din personliga integritet är en viktig prioritering för oss. För att säkerställa att du är fullt införstådd med hur vi samlar in och använder personuppgifter på våra webbplatser ber vi dig att gå igenom informationen nedan:

1. Översikt av dataskyddet


Allmän information

Nedan hittar du en kortfattad översikt av hur vi använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Med personuppgifter avses alla sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Utförlig information om dataskydd finns i den integritetspolicy som du finner under denna text.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem ansvarar för dataregistreringen på denna webbplats?

Databehandlingen på webbplatsen hanteras av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till operatören finns i den juridiska informationen för webbplatsen.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter registreras dels genom att du lämnar ut dem till oss. Det kan exempelvis handla om att du matar in uppgifter i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system vid besök på webbplatsen. Detta rör sig framför allt om tekniska uppgifter (exempelvis webbläsare, operativsystem eller den tidpunkt då sidan visades). Registrering av dessa uppgifter sker automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Övriga uppgifter kan användas för analyser av ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst och utan kostnad erhålla information om ursprunget till, mottagarna av och ändamålen med dina lagrade personuppgifter. Du har dessutom rätt att få uppgifterna korrigerade, spärrade eller borttagna. Om du har frågor rörande detta, eller andra frågor som gäller dataskydd, kan du när som helst kontakta oss via den adress som anges i den juridiska informationen. Dessutom har du rätt att inkomma med ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

Vid besök på vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs framför allt med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker i regel anonymt; surfbeteendet kan alltså inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot sådana här analyser eller förhindra dem genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i nedanstående integritetspolicy.

Du kan invända mot sådana analyser. I denna integritetspolicy kommer vi att informera dig om dina invändningsmöjligheter.

2. Allmän information och obligatoriska upplysningar


Information om ansvarigt organ

Ansvarigt organ för databehandlingen på denna webbplats är:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Företagets säte: Telgte
Amtsgericht Münster, HRA 6525 Münster

Komplementär: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Amtsgericht Münster, HRB 9553 Münster

Momsregistreringsnummer: DE 126046759
Ledning: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Telefon: +49 2504 921 0
E-post: info@winkhaus.de

Med ansvarigt organ avses den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra tar beslut om ändamålen med och metoderna för bearbetning av personuppgifter (exempelvis namn, e-postadresser och dylikt).

Rätt att klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet


I fall av överträdelse av dataskyddsrättigheterna har den registrerade personen rätt att klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor är dataskyddsombudet för det tyska förbundsland där vårt företag har sitt säte. En lista över dataskyddsombud samt kontaktuppgifter till dem finner du via följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller som en del i fullgörandet av ett avtal; uppgifterna kan lämnas ut till dig eller till en tredje part, och ska lämnas ut i ett allmänt använt och  maskinläsbart format. Om en direktöverföring av uppgifterna ska göras till en annan personuppgiftsansvarig sker detta enbart om det är tekniskt möjligt.

SSL- och TLS-kryptering

På den här webbplatsen används en SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Vid en krypterad anslutning ändras adressraden i webbläsaren från ”http://” till ”https://”, och hänglåssymbolen visas i webbläsarfältet.

När SSL- eller TLS-kryptering är aktiverat kan de data som du skickar till oss inte läsas av utomstående.

Information, spärrning, borttagning


Du har inom ramen för gällande lagstadgade bestämmelser när som helst rätt att få ett kostnadsfritt utdrag med dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt ändamålet med databehandlingen, samt vid behov rätt till korrigering, spärrning eller borttagning av sådana uppgifter. Vid frågor rörande detta, eller andra frågor som rör personuppgifter, kan du när som helst vända dig till oss via den adress som anges i den juridiska informationen.

Invändning mot reklam via e-post


Användning av de kontaktuppgifter som uppges inom ramen för skyldigheten att lämna juridisk information för att skicka ej uttryckligen beställt reklam- och informationsmaterial är förbjudet. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av oönskad utsändning av reklaminformation, exempelvis via skräppostmeddelanden.


3. Dataskyddsombud


Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Saskia Gotthal
Företagsjurist
Dataskyddsombud (TÜV)
August-Winkhaus-Str. 31 
48291 Telgte
Telefon: +49 2504 921 203
E-post: datenschutz@winkhaus.de


4. Dataregistrering på vår webbplats


Cookies

På webbsidor används ofta så kallade ”cookies”. Cookies gör ingen skada på din dator, och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och sparas i webbläsaren.

De flesta av de cookies som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De tas bort automatiskt efter avslutat besök. Andra cookies finns kvar på enheten tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att identifiera din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar om att cookies sparas och endast tillåter cookies i undantagsfall, godkänner cookies i vissa fall eller generellt nekar cookies samt aktiverar automatisk borttagning av cookies när webbläsaren stängs. Vid inaktivering av cookies kan webbplatsens funktioner bli begränsade.

Cookies som krävs för genomförandet av den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar ta del av (exempelvis varukorgsfunktionen) sparas på grundval av artikel 6.1.f i GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att tillhandahålla sina tjänster utan tekniska fel och på ett optimerat sätt. Om andra cookies (exempelvis för analys av ditt surfbeteende) sparas anges detta separat i denna integritetspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggsfiler, som skickas automatiskt till oss av din webbläsare. Följande uppgifter är aktuella:

• Webbläsarens typ och version

• Det operativsystem som används

• Hänvisnings-URL

• Värdnamn till den dator som används för åtkomst

• Tidpunkt för serverförfrågan

• IP-adress

Ingen sammanställning av dessa uppgifter med andra datakällor sker.

Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6.1.f i GDPR, enligt vilket behandling av data i syfte att fullgöra ett avtal eller utföra åtgärder som föregår sådant avtal är tillåtet.

Kontaktformulär

Om du skickat förfrågningar till oss via ett kontaktformulär, kommer dina uppgifter från detta formulär inklusive de där av dig angivna kontaktuppgifterna att sparas av oss i syfte att bearbeta förfrågan och för att kunna hantera eventuella ytterligare frågor. Dessa uppgifter lämnas inte ut utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker därmed uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kan ske genom ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten hos redan genomförda databehandlingsprocesser påverkas inte av sådant återkallande.

De uppgifter som du matar in i kontaktformuläret sparas hos oss tills du begär att vi ska ta bort dem, återkallar ditt samtycke till sparandet eller om ändamålet med datalagringen upphör (exempelvis efter slutförd bearbetning av din förfrågan). Tvingande lagstadgade bestämmelser – i synnerhet rörande bevarandeperioder – berörs inte.

Webbplatsens kommentarsfunktion

Vid användning av kommentarsfunktionen på den här webbplatsen sparas förutom din kommentar även uppgifter om tidpunkten för skapande av kommentaren, din e-postadress och, om du inte lägger upp kommentaren anonymt, det användarnamn som du har valt.

Lagring av IP-adresser

Vår kommentarsfunktion sparar IP-adresserna till användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte modererar kommentarerna på vår webbplats innan de godkänns behöver vi dessa data för att i fall av lagöverträdelse, som förtal eller hets mot folkgrupp, kunna vidta åtgärder mot den som har skrivit kommentaren.

Lagringsperiod för kommentarer


Kommentarerna och därmed förknippade uppgifter (exempelvis IP-adresser) sparas och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har tagits bort fullständigt eller tills kommentarerna måste tas bort av juridiska skäl (exempelvis nedsättande kommentarer).

Rättslig grund

Lagringen av kommenterar sker på grundval av ditt medgivande (art. 6.1.a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kan ske genom ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten hos redan genomförda databehandlingsprocesser påverkas inte av sådant återkallande.

5. Analysverktyg och reklam


Google Analytics

På den här webbplatsen används funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som samlas in med hjälp av cookies förs i regel över till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Lagringen av Google-analyscookies sker på grundval av artikel 6.1.f i GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin marknadsföring.

IP-anonymisering


Vi har aktiverat en funktion för anonymisering av IP-adresser på webbplatsen. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater och i andra EES-stater innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna samt för att tillhandahålla andra tjänster förknippade med webbplatsanvändningen och internetanvändningen åt webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanställs inte med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram till webbläsare


Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara; tänk dock på att du i så fall eventuellt inte kommer att ha tillgång till samtliga funktioner på webbplatsen. Du kan dessutom förhindra redigering av de data som skapas av cookien och som rör din användning av webbplatsen (däribland din IP-adress) samt behandling av dessa data av Google genom att ladda ned och installera det insticksprogram för webbläsare som du finner via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot dataregistrering


Du kan förhindra att dina uppgifter registreras av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En bortvalscookie som förhindrar registrering av dina data vid framtida besök på webbplatsen sparas: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hantering av användardata i Google Analytics finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av orderuppgifter


Vi har ingått ett avtal om bearbetning av orderuppgifter med Google och tillämpar fullt ut de strikta bestämmelserna från den tyska dataskyddsmyndigheten vid användning av Google Analytics.

Demografiska egenskaper med Google Analytics


På webbplatsen används funktionen ”demografiska egenskaper” från Google Analytics. Därigenom blir det möjligt att sammanställa rapporter som innehåller uppgifter som webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter hämtas från intresseanpassade annonser från Google samt från besöksdata från tredjepartsleverantörer. Sådana uppgifter kan inte knytas till någon viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen via visningsinställningarna för ditt Google-konto eller allmänt neka till registrering av dina uppgifter av Google Analytics på det sätt som anges i punkten ”Invändning mot dataregistrering”.

Återmarknadsföring via Google Analytics

På vår webbplats används funktionerna i Google Analytics Remarketing i anslutning till de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Den här funktionen gör det möjligt att koppla ihop de målgrupper för marknadsföring som skapats med hjälp av Google Analytics Remarketing till de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På det här sättet kan intresseanpassade och personligt utformade annonsbudskap, som har anpassats till dig utifrån ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en enhet (exempelvis en mobiltelefon), även visas på någon annan av dina enheter (exempelvis en datorplatta eller persondator).

Om du har gett motsvarande samtycke kopplar Google samman din webb- och appwebbläsarhistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På det här sättet kan samma personligt anpassande annonsmeddelanden aktiveras på varje enhet som du är inloggad på med ditt Google-konto.

För att understödja den här funktionen registrerar Google Analytics Google-autentiserade ID:n från användarna, som kopplas tillfälligt till våra Google-Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för enhetsövergripande annonsvisning.

Du kan invända mot enhetsövergripande återmarknadsföring/inriktning permanent genom att inaktivera personligt anpassade annonser på ditt Google-konto. Följ i så fall denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanställning av registrerade data på ditt Google-konto sker uteslutande på grundval av det samtycke som du har gett till Google och som kan återkallas (artikel 6.1.a i GDPR). Vid dataregistreringsprocesser som inte sammanförs på ditt Google-konto (exempelvis om du inte har något Google-konto eller om du inte har samtyckt till sådan sammanställning) utgår registreringen av data från artikel 6.1.f i GDPR. Det berättigade intresset grundar sig i att webbplatsoperatören har ett intresse av att utföra anonymiserade analyser av webbplatsbesökarna för marknadsföringsändamål.

Du hittar mer information samt dataskyddsbestämmelser i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords och Google Conversion-Tracking


På den här webbplatsen används Google AdWords. AdWords är ett webbaserat reklamprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”).

Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallade konverteringscookies. Om du klickar på en annons som aktiverats av Google skapas en cookie för konverteringsspårningen. Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren på användarens dator. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och kan inte användas för att identifiera användaren personligen. Om användaren har besökt vissa sidor på den här webbplatsen och cookien inte har upphört att gälla än kan både Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och dirigerats vidare till denna sida.

Varje Google AdWords-kund får en unik cookie. Dessa cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistisk för AdWords-kunder som har valt att använda sig av konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annonser och dirigerats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock inte del av någon information som kan användas för att identifiera användaren personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot sådan användning genom att enkelt inaktivera cookien för Googles konverteringsspårning via webbläsarens användarinställningar. Den tas därmed inte med i statistiken över konverteringsspårning.

Lagringen av konverteringscookies sker på grundval av artikel 6.1.f i GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

Mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning hittar du i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar vid inställning av cookies och endast tillåter cookies i undantagsfall, godkänner cookies i vissa fall eller generellt nekar cookies samt aktiverar automatisk borttagning av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan webbplatsens funktioner bli begränsade.

Facebook Pixel


På vår webbplats används besökaraktivitetspixlar från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) för konverteringsmätning.

Härigenom kan webbplatsbesökarnas beteende kartläggas när de klickar på en Facebook-annons och dirigeras vidare till annonsleverantörens webbplats. Därigenom kan effektiviteten hos Facebooks annonser utvärderas för statistiska ändamål och marknadsforskningsändamål, och framtida annonsarbete kan optimeras.

De insamlade uppgifterna är för oss som leverantör av den här webbplatsen anonyma; vi kan inte använda dem för att dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna sparas och bearbetas av dock Facebook så att de kan kopplas till den aktuella användarprofilen och så att Facebook kan använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning. Därigenom blir det möjligt för Facebook att aktivera visning av annonser på sidor i Facebook samt utanför Facebook. Sådan användning av uppgifterna kan vi som webbplatsoperatör inte påverka.

I Facebooks integritetspolicy hittar du mer information om skyddet av din personliga integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan dessutom inaktivera återmarknadsföringsfunktionen ”Custom Audiences” i inställningsområdet för webbannonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på Facebook.

Om du inte har något Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för sammanslutningen European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nyhetsbrev


Nyhetsbrevsuppgifter

Om du vill ta del av det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi din e-postadress samt information om som gör att vi kan kontrollera att den angivna e-postadressen är din, och att du godkänner att vi skickar nyhetsbrevet till dig. Inga ytterligare uppgifter samlas in, alternativt samlas de in på frivillig basis. Dessa uppgifter använder vi enbart för att skicka ut den beställda informationen, och de vidarebefordras inte till tredje part.

Bearbetningen av de uppgifter som matas in i formuläret för anmälan till nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Lämnat samtycke till lagring av uppgifter, e-postadress samt användning av den för att skicka ut nyhetsbrev kan när som helst återkallas, exempelvis via bortvalslänken i nyhetsbrevet. Lagligheten hos redan genomförda databehandlingsprocesser påverkas inte av sådant återkallande.

De av dina data som sparas av oss i syfte att hantera prenumerationen på nyhetsbrevet sparas fram till dess att du avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet, och tas därefter bort. Uppgifter som sparas av oss för andra ändamål (exempelvis e-postadresser för medlemsområdet) berörs inte av detta.

CleverReach

På den här webbplatsen används CleverReach vid utskick av nyhetsbrev. Tjänsten levereras av CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach är en tjänst som används för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De data som anges av dig om du vill ta del av nyhetsbrevet (exempelvis en e-postadress) sparas på CleverReachs servrar i Tyskland respektive Irland.

De nyhetsbrev som vi skickar med CleverReach gör det möjligt för oss att analysera beteendet hos dem som mottar nyhetsbreven. Bland annat blir det möjligt att analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevet och hur ofta man har klickat på en viss länk i nyhetsbrevet. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan man dessutom analysera om en i förväg definierad åtgärd har utförts efter en klickning på en länk i ett nyhetsbrev (exempelvis köp av en produkt på vår webbplats). Mer information om dataanalyser som utförs via CleverReach-nyhetsbrev får du här: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avbeställa nyhetsbrevet. Lagligheten hos redan genomförda databehandlingsprocesser påverkas inte av sådant återkallande.

Om du inte vill att CleverReach ska kunna utföra sådana analyser måste du avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en sådan länk i varje nyhetsbrev som skickas ut. Du kan även avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt från webbplatsen.

De av dina data som sparas av oss i syfte att hantera prenumerationen på nyhetsbrevet sparas av oss fram till dess att du avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet, och tas därefter bort, både från våra servrar och från CleverReachs servrar. Uppgifter som sparas av oss för andra ändamål (exempelvis e-postadresser för medlemsområdet) berörs inte av denna åtgärd.

Mer information finns i dataskyddsbestämmelserna för CleverReach, som du hittar här: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Upprättande av ett avtal om bearbetning av orderdata


Vi har ingått ett avtal om bearbetning av orderdata med CleverReach och tillämpar fullt ut de strikta bestämmelserna från den tyska dataskyddsmyndigheten vid användning av CleverReach.


7. Insticksprogram och verktyg


YouTube

På vår webbplats används insticksprogram från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Webbplatsen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker någon av våra sidor där det finns ett insticksprogram från YouTube skapas en anslutning till YouTubes servrar. Då skickar information till YouTube-servern om vilka av våra sidor som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto först.

Användningen av YouTube sker i enlighet med vårt intresse av att visa vårt nätutbud. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR).

Mer information om hantering av användaruppgifter hittar du i YouTubes integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

På den här webbplatsen används karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att det ska vara möjligt att använda funktionerna i Google Maps måste din IP-adress sparas. Informationen överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Leverantören av den här webbplatsen har inget inflytande på sådan dataöverföring.

Användningen av Google Maps sker på grundval av vårt intresse av att kunna visa vårt webberbjudande på ett tilltalande sätt, samt för att göra det enklare att hitta oss via webbplatsen på en viss ort. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR).

Mer information om hanteringen av användaruppgifter hittar du i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Samarbetspartner


Vårt företag kontrollerar regelmässigt då avtal ingås, samt i vissa fall då det föreligger ett berättigat intresse, din kreditvärdighet. Vi samarbetar med kreditupplysningsföretaget Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46 , 48151 Münster, som förser oss med de uppgifter som krävs. För detta ändamål vidarebefordrar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till Creditreform. Mer information om databehandlingen hos Creditreform finner du här: www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Upphovsrättigheter


Alla texter, bilder, grafikobjekt, animationer, videofilmer, ljud och annat innehåll på denna webbplats samt deras placering skyddas av upphovsrätt och annan skyddslagstiftning. Principiellt får nämnda innehåll inte mångfaldigas, förändras eller användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan föregående skriftligt tillstånd från Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Såvida inget annat anges är alla varumärken upphovsrättsskyddade; detta gäller i synnerhet märken, logotyper, emblem och typskyltar med namnet ”Winkhaus”. De patent och varumärken som presenteras på denna webbplats tillhör Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

10. Onlinebeställningssystem


Dina personuppgifter överförs under beställningsprocessen (onlinebeställningssystemet) krypterat med SSL-teknik via internet. Vi skyddar vår webbplats och våra övriga system mot förlust, borttagning, åtkomst, förändringar eller spridning av dina uppgifter till obehöriga med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtkomst till ditt kundkonto erhålls först sedan du har angett ditt personliga lösenord och dina säkerhetsnycklar. Du bör alltid behandla dina inloggningsuppgifter konfidentiellt och stänga webbläsarfönstret när du har avslutat kommunikationen med oss. Detta gäller i synnerhet om du delar datorn med andra personer. 

11. Winkhaus Partner Portal


Winkhaus är rättighetsinnehavare till allt innehåll som finns på partnerportalen (exempelvis PDF-dokument, foton, redaktionellt innehåll osv.) samt själva partnerportalen i dess konkreta utformning.


Till fotona och PDF-dokumenten får användaren en världsvitt gällande, enkel, icke-exklusiv, ej överförbar, ej underlicensierbar användningsrätt enligt följande bestämmelser:

Användaren har rätt att använda foton och PDF-dokument för egna kommersiella ändamål och marknadsföringsändamål. I synnerhet är användning i tryckta och nätbaserade medier tillåtet (exempelvis broschyrer, kataloger, reklamblad, webbplatser, e-nyhetsbrev). Användningsrätten omfattar samtliga driftställen och dotterbolag som användaren direkt eller indirekt äger över 50 procent av bolagsandelarna i. Användaren är skyldig att uttryckligen hänvisa till Winkhaus som rättighetsinnehavare vid publicering.

Fotona får inte ändras, bearbetas, kompletteras, sammanfattas eller manipuleras på annat vis.
 
Användningsrätten upphör när användaren loggar ut från partnerportalen eller om användarkontot tas bort eller spärras av Winkhaus. 

12. Ansvar och behörig domstol


Winkhaus ansvarar obegränsat enligt de lagstadgade bestämmelserna för (I) skador på liv och hälsa (II) vid uppsåt (III) vid grov försumlighet; samt (IV) i enlighet med den tyska produktansvarslagen.


Utan att det begränsar föregående ansvarar Winkhaus för ringa försumlighet endast i fall av åsidosättande av en ”väsentlig” avtalsförpliktelse. ”Väsentliga” förpliktelser i denna mening är förpliktelser som fordras för att fullgöra avtalet, och vars åsidosättande skulle äventyra ändamålet med avtalet, och där användaren normalt kan lita på att förpliktelserna fullgörs. I detta fall är ansvaret begränsat till typiska och förutsebara skador; i övriga fall finns det ingen ansvarsskyldighet vid ringa försumlighet.

Användningen av samtliga erbjudanden från Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG omfattas uteslutande av tysk rätt. Domstolen i Münster/Westfalen har exklusiv behörighet vid tvister med en användare som är handlare, en juridisk person i offentligrättslig mening eller en offentligrättslig investeringsfond.