Algemene Voorwaarden der Winkhaus Nederland B.V.

(geldig vanaf 01.06.2021)

1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1
Al onze leveringen, verrichtingen en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze maken deel uit van alle contracten die wij met onze contractanten (hierna „klanten“ genoemd) over de door ons aangeboden leveringen of verrichtingen afsluiten. Zij gelden ook voor alle toekomstige leveringen, verrichtingen of aanbiedingen aan de klanten, zelfs als deze niet nogmaals afzonderlijk zijn overeengekomen.

1.2
Handelsvoorwaarden van de klant of van derden vinden geen toepassing, ook als wij hun geldigheid van geval tot geval niet afzonder-lijk weerspreken. Zelfs als wij naar een schrijven verwijzen dat handels-voorwaarden van de klant of van een derde bevat of naar deze verwijst, houdt dit geen instemming met de geldigheid van die handelsvoor-waarden in.

2. Contractafsluiting en verbod van overdracht

2.1
Een rechtsgeldig contract komt principieel slechts met schriftelijke orderbevestiging of door fabricage van de bestelde goederen door ons tot stand (hierna „contract“ genoemd).

2.2
De door de klant aan het contract ontleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

3. Prijzen

3.1
Onze prijzen gelden principieel af fabriek, vermeerderd met BTW. De berekening vindt plaats tegen de op de datum van schriftelijke order-bevestiging geldende prijzen. Bij levering af magazijn gelden de prijzen af magazijn.

3.2
Winkhaus behoudt zich het recht voor om op wijzigingen in grondstof- en materiaalprijzen te reageren door middel van een MTZ (materiaalbelastingstoeslag). De eerste heffing van een MTZ, alsmede eventuele wijzigingen, zullen worden aangekondigd met een aanlooptijd van vier weken. De MTZ zal afzonderlijk op de factuur worden vermeld.


4. Betalingsvoorwaarden en schuldenaarsverzuim

4.1
De door de klant te betalen prijs is opeisbaar en betaalbaar binnen 14 dagen vanaf de datum van in rekening brengen en levering resp. aanvaarding van de goederen. Vanaf het verstrijken van de bovenge-noemde betalingstermijn is de klant in gebreke. Dit geldt niet zolang de betaling wegens een omstandigheid achterwege blijft waarvoor de klant niet verantwoordelijk is.

4.2
Ingeval van schuldenaarsverzuim zijn wij gerechtigd:

a) voor verdere verrichtingen zekerheden van de klant te verlangen,

b) reeds in het kader van het door het schuldenaarsverzuim getroffen contract gestelde zekerheden ter hoogte van de vertraagde betaling te benutten,

c) van het contract af te zien,

d) rente wegens te late betaling tegen de op dat tijdstip geldende wettige rentehoogte voor verlate betaling te eisen, waarbij tegen-over zakenmensen onze aan- spraak op de commerciële verval-rente (§ 353 HGB) onverminderd van kracht blijft,

e) aanspraken op de rentehoogte wegens te late betaling te boven gaande verzuimschade te doen gelden.

4.3
De klant kan slechts met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvordering verrekenen.

4.4
Een recht van terughouding komt niet aan de klant toe, tenzij het op hetzelfde contract berust en de tegenclaims door ons niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

5. Verpakking

5.1
Wanneer niets anders is overeengekomen, worden de bestelde goederen naar ons goeddunken volgens de plicht verpakt.

6. Levering

6.1
Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt levering van de bestelde goederen plaats af fabriek, die dan ook de plaats van levering is. Op verzoek van en voor rekening van de klant worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verstuurd (onderstaand „verzendingskoop“ genoemd). Wij behouden ons de wijze van verzenden, de transportweg en de keuze van het expeditiebedrijf voor indien niet contractueel een keuze wordt gemaakt.

6.2
Indien niet anders is overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats voor rekening van de klant.

6.3
Het gevaar van een toevallige teleurgang en van toevallige verslechtering van de goederen gaat uiterlijk met de overdracht op de klant over. Bij verzendingskoop gaat echter het gevaar van toevallige teleurgang en van toevallige verslechtering van de goederen alsmede het vertragingsrisico reeds met levering van de goederen over op de expediteur, de vrachtvervoerder of de andere tot uitvoering van het verzenden bepaalde persoon of instelling. Voor zover een aanvaarding is overeengekomen, is deze doorslaggevend voor de gevaarovergang. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen aanvaarding de wettelijke voorschriften van het recht van aanneming van werk overeenkomstig. Wanneer de klant achter is met de aanvaarding, geldt dit als overdracht resp. aanvaarding.

6.4
Als de klant met de aanvaarding in vertraging is, een medewerkings-handeling verzuimt of onze levering om andere, door de klant te verantwoorden redenen vertraging oploopt, zijn wij gerechtigd vergoeding van de daardoor geleden schade inclusief meerkosten (bijv. opslagkosten) te eisen. Hiervoor berekenen wij een globale vergoeding ter hoogte van 5% van de prijs van de vertraagd aanvaarde goederen per kalenderweek, beginnend met de leveringsdatum resp. – bij gebrek aan een leveringsdatum – met de mededeling van de verzendgereedheid van de goederen. Het bewijs van een hogere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van meerkosten, gepaste schadevergoeding, opzegging) blijven onaangetast; het globale bedrag dient echter met verdergaande financiële aanspraken te worden verrekend. Het is de klant geoorloofd te bewijzen dat wij in het geheel geen of slechts een aanzienlijk lagere schade dan het bovenstaande globale bedrag hebben geleden.

6.5
De lever- of verrichtingstijden dienen principieel slechts als gegevens bij benadering te worden beschouwd. Een bindende toezegging van een lever- of verrichtingstermijn gaat daarmee niet gepaard voor zover niet anders is overeengekomen.

6.6
Voor zover wij bindende levertermijnen om redenen waarvoor wij niet verant- woordelijk zijn, niet kunnen aanhouden (nietbeschikbaarheid van de goederen), zullen wij de klant daarvan onverwijld in kennis stellen en tegelijkertijd de ver- wachte nieuwe levertermijn mededelen. Als de goederen ook binnen de nieuwe levertermijn niet leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk van het contract af te zien; een reeds geleverde tegenprestatie van de klant zullen wij on- verwijld vergoeden. Als geval van nietbeschikbaarheid van de goederen in deze zin geldt in het bijzonder de niet tijdige levering aan ons door onze toeleverancier wanneer wij een congruente dekkingsaankoop hebben afgesloten. Onze wette- lijke rechten van terugtreding en opzegging alsmede de wettelijke voorschriften met betrekking tot de afhandeling van het contract bij uitsluiting van de ver- richtingsverplichting (bijv. onmogelijkheid of onredelijkheid van de verrichting en/of navervulling) blijven onaangetast.

6.7
Wij zijn tot uitvoering van gedeeltelijke leveringen gerechtigd als een contract over meerdere goederen tot stand is gekomen en dit van de klant, rekening houdende met onze belangen, gevergd kan worden.

7. Garantie

7.1
De klant is verplicht de bestelde goederen onverwijld na ontvangst op duide- lijke gebreken, in het bijzonder ook op duidelijk ontbrekende hoeveelheden of beschadigingen te onderzoeken en een tekort c.q. gebrek onverwijld, uiterlijk echter binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk met vermel- ding van de aard en omvang van het tekort c.q. gebrek aan ons te rapporteren (onderstaand „reclame“ genoemd). Voor het aanhouden van de termijn is de tijdige verzending van de reclame voldoende. Gebreken c.q. tekorten die ook bij zorgvuldige controle niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt, dienen onmiddellijk na hun ontdekking te worden gerapporteerd.

7.2
Als de reclame niet of niet tijdig wordt gemeld, is onze aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig aangemelde gebrek uitgesloten.

7.3
Afgekeurde goederen mogen pas met onze uitdrukkelijke toestemming worden teruggezonden.

7.4
Als de bestelde goederen gebreken vertonen, vindt het opheffen van deze gebreken naar onze keuze plaats in de vorm van navervulling door bijstelling of vervanging door goederen die vrij zijn van gebreken. Bij leveringen van te geringe hoeveelheden vindt een overeenkomstige nalevering plaats.

7.5
Als de navervulling mislukt, onmogelijk is of niet van de klant kan worden gevergd, kan de klant de prijs verminderen of van het contract afzien.

7.6
Het staat ons vrij in plaats van navervulling de klant op zijn recht tot vermindering van de prijs of tot afzien van het contract te wijzen.

7.7
Onze garantie omvat niet de gewone slijtage van de goederen alsmede gebreken die pas na levering, bijv. door invloeden van buitenaf of bedieningsfouten ontstaan. Garantie bestaat evenmin bij onoordeelkundige behandeling van de goederen door de klant.

7.8
Claims van de klant met betrekking tot gebreken van de zaak volgens deze alinea 7 verjaren één jaar na gevaarovergang op de klant. Op bouwverrichtingen en de verkoop van bouwmaterialen zijn de wettelijke verjaringsvoorschriften, i.S.d. § 474 BGB, van toepassing.

7.9
In geval van een omwisseling van het defecte/verkeerde geleverde artikel, dat conform uw handelswijze en gebruiksdoel in een ander element is ingebouwd of op een ander artikel is aangebracht, omvat de aansprakelijkheid voor gebreken de lokaal uit te voeren handelingen voor het verwijderen van het defecte artikel en de inbouw of montage van het gerepareerde of geleverde artikel zonder gebreken. Deze aansprakelijkheid voor gebreken veronderstelt dat we in alle gevallen, waarbij er geen gevaar bestaat, tijdig, maar minstens 7 werkdagen vóór het demonteren/uitbouwen van het defecte artikel, schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

8. Aansprakelijkheid voor andere plichtsverzakingen

8.1
Onze aansprakelijkheid bij schending van contractuele en buiten-contractuele plichten die niet uit een gebrek bestaat of een het gebrek te boven gaande schade heeft veroorzaakt, richt zich, indien en voor zover hieronder niets anders is bepaald, naar de wettelijke voorschriften.

8.2
Tot betaling van schadevergoeding staan wij – om welke rechtsgrond dan ook – alleen bij opzet en grove nalatigheid borg. Daarenboven zijn wij ook bij eenvoudige nalatigheid aansprakelijk

a) voor schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid

b) bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting. In dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vervanging van de te voorziene, typisch optredende schade.

8.3
Vorderingen van de klant naar aanleiding van door ons uitdrukkelijk aanvaarde garanties alsmede de Wet Productaansprakelijkheid worden door de bovensta- ande regelingen niet aangetast. De overhandiging van monsters of stalen geldt echter niet als garantieaanvaarding in deze zin.

9. Software

9.1
Bij levering van softwareproducten koopt de klant van ons slechts de gegevensdrager alsmede een niet uitsluitend, ruimtelijk en tijdelijk onbeperkt gebruiksrecht op de daarop opgeslagen software.

9.2
Het auteursrecht, octrooirechten, merkenrechten en alle andere vormen van auteursrechten op de software alsmede op overige voorwerpen die wij aan de klant in het kader van de contractvoorbereiding en –uitvoering ter beschikking stellen of voor hem toegankelijk maken, komen in de verhouding van de contractanten uitsluitend aan ons toe. Voor zover de rechten aan derden toekomen, hebben wij overeen-komstige gebruiksrechten.

9.3
De klant zal, behalve voor reserve- en archiveringsdoeleinden, geheel noch gedeeltelijk kopieën van de software of de documentatie daarvan maken. De reservekopieën moeten, voor zover technisch mogelijk, van de vermelding van het auteursrecht van de originele gegevensdrager worden voorzien en veilig bewaard. Vermeldingen van het auteursrecht mogen niet worden gewist, gewijzigd of onderdrukt. Niet meer benodigde kopieën dienen te worden gewist of vernietigd. Het gebruikershandboek en andere door ons ter beschikking gestelde stukken mogen alleen voor bedrijfsinterne doeleinden worden gekopieerd.

9.4
Elk ongeoorloofd gebruik van de software door de klant leidt automa-tisch tot verlies van alle gebruiksrechten van de klant.

9.5
Aanvullend zijn, de voor de software bedoelde eindgebruikers-voorwaarden, van toepassing, die wij de klant op verzoek ter beschikking kunnen stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1
Onze leveringen vinden uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud plaats. Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor zolang en voor zover wij uit de handelsbetrekking met de klant nog vorder-ingen hebben (onderstaand met „voorbehoudsgoederen“ aangeduid).

10.2
De klant is gerechtigd de voorbehoudsgoederen in het kader van zijn naar behoren geleide handelsonderneming te verwerken en/of onder eigendomsvoorbe- houd aan derden te vervreemden. De verpanding of zekerheidsoverdracht van onze goederen door de klant is verboden zolang zij zich onder eigendomsvoorbehoud bevinden.

10.3
De verwerking of montage van voorbehoudsgoederen gebeurt steeds in onze opdracht zonder dat dit voor ons tot verplichtingen leidt.

10.4
Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op de door verwerking, vermenging of verbinding van onze goederen ontstaande producten tot hun volle waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden het eigendomsrecht van dezen blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of verbonden goederen. Voor het overige geldt voor het ontstaande product hetzelfde als voor de voorbehoudsgoederen.

10.5
Wanneer onze voorbehoudsgoederen in de behoorlijke handels-onderneming van de klant zonder onmiddellijke betaling worden vervreemd of met een stuk grond verbonden (§ 946 BGB), draagt de klant zijn aanspraak op de tegenprestatie reeds nu ten behoeve van bewaring ten volle aan ons over; wij nemen deze overdracht aan. De klant is tot het innen van de aan ons overgedragen vordering gerechtigd en verplicht zolang wij deze machtiging niet hebben herroepen. De klant dient de geïnde bedragen afzonderlijk te boeken en onverwijld aan ons af te dragen. Hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de klant.

10.6
Op ons verzoek is de klant verplicht de overdracht aan zijn afnemer bekend te maken en ons de voor het claimen van onze rechten jegens de afnemer vereiste informatie te verstrekken en stukken te overhandigen. Tevens zijn wij gerechtigd de afnemer van onze klant van de overdracht in kennis te stellen.

10.7
Indien derden een recht op de voorbehoudsgoederen beweren te hebben of doen gelden, is de klant verplicht ons hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen.

10.8
Bij gedrag van de klant dat in strijd is met het contract, in het bijzonder bij nietbetaling van de koopsom, zijn wij gerechtigd van het contract af te zien en teruggave van de goederen wegens het eigendoms-voorbehoud en de terugtrekking te eisen.

10.9
De klant is verplicht ons zodra hij de betalingen heeft gestaakt een overzicht van de nog voorhanden voorbehoudsgoederen, ook voor zover deze zijn verwerkt, alsmede een overzicht van de vorderingen aan de derde-schuldenaars te zenden, en wel onverwijld na bekendmaking van de staking van betaling.
Indien de realiseerbare waarde de zekerheden van onze veilig te stellen tegen de klant gerichte vorderingen met meer dan 10% te boven gaat, zullen wij op verzoek van de klant reeds volledig betaalde goederen vrijgeven.

11. Overmacht

geval van overmacht – in het bijzonder bij brandschade, overstromingen, stakingen, gerechtigde uitsluiting en ziekten (met inbegrip van epidemieën en pandemieën (voor zover het risiconiveau als minstens "gematigd" wordt geclassificeerd door het Robert-Koch-Instituut of een andere bevoegde overheidsinstantie) – is de hierdoor betroffen contractpartner voor de duur en de omvang van de gevolgen gevrijwaard van de verplichting tot levering of afname.

12. Eigendomsoverdracht bij participatie van een inkoopcorporatie

Indien aan de rechtshandeling aan de zijde van de klant een inkoopcorporatie op dusdanige wijze deelneemt dat de inkoopcorporatie aan de koopsomvordering jegens ons voldoet en de klant verplicht is aan de koopsomvordering jegens de inkoopcorporatie te voldoen, gaat de eigendom niet door voldoening van de ko- opsomvordering van de inkoopcorporatie aan ons op de klant over, doch pas als ook de klant aan zijn verplichting tegenover de inkoopcorporatie heeft voldaan. Voor het overige gelden de bovenstaande uiteenzettingen overeenkomstig.

13. Octrooirechten van derden

13.1
Indien leveringen volgens tekeningen of andere informatie van de klant worden uitgevoerd en daardoor octrooirechten van derden worden geschonden, vrijwaart de klant ons van alle eisen van derden.

13.2
Noodzakelijke kosten voor de verdediging in rechte zijn in dit geval voor rekening van de klant.


14. Informatieplicht, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, veiligheidsopmerking

14.1
De klant dient ons veranderingen van de eigendomsverhoudingen, de maatschappijvorm of andere zijn economische positie betreffende omstandigheden alsmede een adreswijziging in alle gevallen onverwijld schriftelijk mede te delen.

14.2
Uitsluitend bevoegde rechtbank bij geschillen met een klant, de handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal vermogen van de overheid, is de voor de zetel van ons bedrijf bevoegde rechtbank.
Wij behouden ons echter het recht voor bij de zetel van het bedrijf van de klant een klacht in te dienen.

14.3
Op alle contracten waarbij deze Algemene Voorwaarden zijn betrokken alsmede op de Algemene Voorwaarden zelf is Duits recht met uitsluiting van de regelingen van het uniforme UN-kooprecht over de koop van roerende zaken (CISG) van toepassing.


Aanwijzingen voor sluitsystemen: U heeft gekozen voor een hoogwaardig en modern Winkhaus sluitsysteem, die overtuigd door hoge funktionaliteit en techniek. Wij maken u er echter op attent , dat afhankelijk von de inzet, door criminele activiteiten ieder sluitsysteem - mechanisch of electronisch, omzeild kan worden. Als u meer wilt weten, neemt u dan contact op met: verkoop@winkhaus.nl of 036-522 77 44