Privacy- en gebruiksvoorwaarden van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Wij hechten hoge waarde aan de bescherming van uw gegevens en uw privésfeer. Om te garanderen dat u volledig geïnformeerd bent over de verzameling, vastlegging en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens op onze websites, zou u kennis moeten nemen van de navolgende informatie:

1. Vastlegging en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden alleen vastgelegd, wanneer u ons deze uit eigen vrije wil meedeelt bij de registratie voor onze nieuwsbrief, in het kader van het Online-Order-Systeem (OOS), in het Winkhaus Partnerportaal, bij het invoeren van een commentaar en bij contactopnames via ons contactformulier. Door u in het contactformulier ingevoerde gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer slaan wij op en gebruiken wij voor de individuele communicatie met u. Wij wijzen u erop dat deze gegevens deels niet gecodeerd worden verzonden en dat daarom geen vertrouwelijke informatie via het contactformulier verzonden zou moeten worden.

Bij de inschrijving voor onze Newsletter dient u ons uw e-mailadres mee te delen. Dit gebruiken wij uitsluitend om u de Newsletter toe te zenden. De Newsletter bevat informatie over producten of het laatste nieuws over Winkhaus. Uw e-mailadres blijft bij ons opgeslagen tot u zich op enig moment weer afmeldt voor onze Newsletter. Een afmelding is op elk gewenst moment mogelijk via de daarvoor bedoelde link in de Newsletter of door ons een desbetreffende mededeling te sturen. Door u af te melden, herroept u tevens uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt dan per omgaande uit ons bestand verwijderd.

2. Cookies

Onze webpagina's maken o.a. gebruik van zogenaamde "cookies" die ervoor dienen onze internetpresentaties in hun geheel gebruiksvriendelijker, effectoever en veiliger te maken - bijvoorbeeld wanneer het erom gaat de navigatie op onze sites sneller te maken. Bovendien stellen de cookies ons in staat de frequentie waarmee pagina's opgeroepen en de algemene navigatie te meten. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem opgeslagen worden. Wij wijzen u erop dat enkele van deze cookies door onze server naar uw computersysteem overgezet worden. Het gaat daarbij om zogenaamde "session-cookies". "Session-cookies" onderscheiden zich door het feit dat zij aan het einde van de browsersessie weer automatisch van uw harde schijf worden gewist. Andere cookies blijven op uw computersysteem aanwezig en maken het ons mogelijk uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (zgn. permanente cookies). Vanzelfsprekend kunt u cookies op elk gewenst moment weigeren, voor zover uw browser dit ondersteunt.

3. Gebruik van Facebook/Twitter plug-ins

Op onze websitepagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u op de "Like-button" van Facebook klikt, terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de content van onze pagina's naar uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de websitepagina's geen kennis nemen van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder http://de-de.facebook.com/policy.php .

4. Gebruik van etracker

In het kader van het online aanbod van de Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG worden met technologieën van de etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Met deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De met de eTracker-technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijk verleende toestemming van de betroffen persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website of ander webpagina's als individuele persoon te identificeren en zij worden niet via de drager van het pseudoniem gecombineerd met persoonsgerelateerde gegevens. De toestemming voor verzameling en opslag van gegevens kan op elk gewenst moment met het oog op de toekomst worden herroepen. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van het online aanbod van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door e-tracker over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het bovengenoemde doel.
Wij wijzen erop dat deze website e-tracker gebruik maakt van IP-anonimisering en dat IP-adressen alleen worden verwerkt in afgekorte vorm om de mogelijkheid uit te sluiten dat zijn gerelateerd worden aan specifieke personen.

Winkhaus behoudt zich het recht voor verdere of andere technologieën of vergelijkbare aanbieders te gebruiken die op dezelfde of een vergelijkbare wijze gegevens verzamelen en opslaan, zoals hier beschreven.

5. Beschermde commerciële rechten

Alle teksten, foto's, afbeeldingen, animaties, video's, sounds en andere content van deze website en hun lay-out vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgevingen over eigendomsrechten. In principe mag de genoemde content in andere elektronische of gedrukte publicatie niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd of gebruikt zonder voorafgaande schroftelijke toestemming door Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Uitzonderingen hierop zijn geregeld onder cijfer 7 en 8. Alle handelsmerken vallen, voor zover niets anders aangegeven is, onder de bescherming van het merkenrecht, met name de handelsmerken, logo's, emblemen en typeplaten van Winkhaus. De op deze website gepresenteerde patenten en handelsmerken en merktekens zijn het intellectuele eigendom van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

6. Online Order System

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden tijdens het bestelproces (Online Order System) met SSL gecodeerd verzonden via het internet. Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na invoer van uw persoonlijke wachtwoord en beveiligingscode (Security Key). U zou uw toegangsgegevens te alleen tijde vertrouwelijk moeten behandelen en het browservenster moeten sluiten, wanneer u de communicatie met ons beëindigd heeft, vooral wanneer u de computer samen met andere gebruikt.

6. Online Order System

Your personal data is encrypted by means of SSL for transmission over the internet in the ordering process (online order system, etc.). We secure our website and other systems against loss, destruction, access, change or dissemination of your data by unauthorised persons by means of technical and organisational measures. Access to your account is only possible after entering your personal password. You should always handle your access information confidentially and close the browser window when you have completed your communication with us, particularly when you share the computer with others.

7. Winkhaus Partner Portal

Winkhaus is de eigenaar van alle rechten over de content die op het Partnerportaal te vinden is (bijv. PDF-documenten, foto's, redactionele artikelen enz.), alsmede van het Partnerportaal zelf in zijn concrete, actuele vormgeving en inhoud.

De gebruiker krijgt over de foto's en PDF-documenten een wereldwijd geldend eenvoudig, niet exclusief, niet overdraagbaar en niet in sublicentie te geven gebruiksrecht onder de volgende voorwaarden:

De gebruiker heeft het recht foto's en PDF-documenten voor eigen commerciële en professionele doeleinden te gebruiken. Met name een gebruik in gedrukte of online media is toegestaan (bijv. in brochures, catalogi, reclamefolders, websites, e-newsletters). Het gebruiksrecht geldt voor alle vestigingen en dochterbedrijven waarin de gebruiker direct of indirect een belang van meer dan 50% heeft. De gebruiker is verplicht om in geval van publicatie Winkhaus uitdrukkelijke te vermelden als rechthebbende partij.

De foto's mogen niet worden gewijzigd, bewerkt, samengevat of anderszins worden vervalst.

Het gebruiksrecht vervalt, wanneer de gebruiker zich uitschrijft bij het Partnerportaal of wanneer zijn gebruikersaccount door Winkhaus wordt verwijderd of geblokkeerd.

8. Aansprakelijkheid en bevoegde rechtbank

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (I) is Winkhaus aansprakelijk voor schades die resulteren uit lichamelijk letsel, gezondheidsschade of dodelijke ongelukken (II) in geval van opzet (III) in geval van grove nalatigheid en (IV) onder de bepalingen van de productaansprakelijkheidswetgeving.

Het bovenstaande onverlet latend, is Winkhaus in gevallen van lichte nalatigheid alleen aansprakelijk, wanneer een "wezenlijke" contractuele verplichting niet wordt nagekomen. "Wezenlijke" verplichtingen zijn in dit geval verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van het contract en die - als zij niet worden nagekomen - de vervulling van het doel van het contact twijfelachtig maken, terwijl de gebruiker er onder normale omstandigheden op moet kunnen vertrouwen dat zij nagekomen worden. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schades die te voorzien zijn. In andere gevallen bestaat er geen aansprakelijkheid voor lichte nalatigheden.

Op alle gebruik van het aanbod van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG is het Duitse recht exclusief van toepassing. De rechtbank van Münster/Westfalen is de exclusief bevoegde rechtbank voor geschillen met een gebruiker die een ondernemer, een juridische entiteit of een onderneming/vennootschap is.

9. Verdere informatie en contacten

Mocht u nog vragen hebben over het onderwerp privacybescherming, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. In geval van vragen over de vastlegging, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens, in geval van verzoeken om informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens en in geval van herroeping van verleende toestemmingen kunt u contact opnemen met:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Saskia Gotthal
Privacyverantwoordelijke
August-Winkhaus-Str. 31
48291 Telgte

Uw contact

Saskia Gotthal

Privacyverantwoordelijke

T. +49 2504 921-203

F. +49 2504 921-354